Monitor Polski

M.P.1971.15.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1971 r.

UCHWAŁA Nr 50
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 1971 r.
w sprawie funduszu miejskiego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się fundusz miejski w miastach nie stanowiących powiatów liczących poniżej 20 tys. mieszkańców i w osiedlach.
2. Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych do objęcia przepisami uchwały, za zgodą Ministra Finansów, miast liczących ponad 20 tys. mieszkańców, jeżeli są one uzdrowiskami lub jeżeli na ich obszarze pobiera się opłatę uzdrowiskową.
§  2.
1. Dochodami funduszu miejskiego są:
1) wpływy podatku od lokali, dotychczas zaliczane na dochody budżetowe,
2) udział we wpływach podatku od nieruchomości, ustalony przez powiatową radę narodową, który może być zróżnicowany dla poszczególnych miast i osiedli w zależności od stopnia ich rozwoju i potrzeb, z tym że ogólna kwota z tytułu udziałów wszystkich miast i osiedli powiatu nie może przekraczać kwoty przewidzianej w roku 1970 z tytułu podatku od lokali pobieranego od organizacji spółdzielczych,
3) wpłaty pobierane na terenie miasta i osiedla na podstawie przepisów ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe,
4) wpłaty podatku obrotowego i dochodowego od nowo założonych drobnych zakładów rzemieślniczych w ciągu trzech lat po zakończeniu okresu zwolnienia ich od tych podatków,
5) wpłaty podlegające odprowadzeniu do budżetu państwowych zakładów usługowych i państwowych drobnych zakładów produkcyjnych, wykorzystujących głównie miejscowe surowce, utworzonych ze środków funduszu, przez okres trzech lat od ich uruchomienia,
6) wpływy z opłaty uzdrowiskowej,
7) udział w dochodach powiatowych rad narodowych z tytułu dopłat do cen napojów alkoholowych, ustalony przez powiatową radę narodową, który może być zróżnicowany dla poszczególnych miast i osiedli, z tym że ogólna kwota z tytułu udziałów wszystkich miast i osiedli powiatu nie może przekraczać 10% dochodów powiatowych rad narodowych z tego źródła.
2. Dochodami funduszu miejskiego mogą być także inne wpłaty i świadczenia, a w szczególności:
1) dobrowolne wpłaty ludności,
2) wpływy z funduszu gromadzkiego okolicznych gromad, przeznaczone na rozwój urządzeń miejskich służących równocześnie potrzebom mieszkańców tych gromad,
3) wpłaty z funduszów zakładowych przedsiębiorstw państwowych udzielane zgodnie z wytycznymi Centralnej Rady Związków Zawodowych w sprawie gospodarowania funduszem zakładowym oraz wpłaty z części czystej nadwyżki organizacji spółdzielczych przeznaczonej na cele społeczno-wychowawcze,
4) wpłaty z funduszów społecznych.
3. Dochodami funduszu miejskiego w miejscowościach, o których mowa w § 1 ust. 2, są tylko dochody wymienione w ust. 1 pkt 3 i 6 oraz w ust. 2.
§  3.
1. Środki funduszu miejskiego przeznacza się na:
1) budowę, remont, wyposażenie, konserwację i utrzymanie:
a) urządzeń komunalnych, ochrony przeciwpożarowej, socjalnych, kulturalnych i oświatowo-wychowawczych,
b) obiektów i urządzeń związanych z rozwojem kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
2) pomoc w realizacji czynów społecznych, podejmowanych przez miejscową ludność,
3) remont i wyposażenie:
a) państwowych zakładów usługowych,
b) państwowych drobnych zakładów produkcyjnych wykorzystujących głównie miejscowe surowce.
2. W uzasadnionych wypadkach środki funduszu miejskiego mogą być wykorzystane także na budowę obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 3.
3. Ze środków funduszu miejskiego mogą być przekazywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej udziały w kosztach realizacji wspólnych inwestycji o charakterze socjalnym, kulturalnym i komunalnym.
4. Wpływy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, przeznacza się przede wszystkim na inwestycje socjalne i komunalne, związane bezpośrednio z interesem załogi przedsiębiorstwa państwowego lub organizacji spółdzielczej dokonujących wpłat.
5. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej przeznacza się w całości na zapewnienie porządku, higieny i estetyki oraz na zaspokojenie potrzeb kulturalnych kuracjuszów, wczasowiczów i turystów.
§  4. Zadania o charakterze inwestycyjnym podejmowane na podstawie § 3 mogą być realizowane na zasadach określonych w przepisach o finansowaniu inwestycji i remontów jednostek państwowych.
§  5. Środki funduszu miejskiego przeznaczone na realizację czynów społecznych podejmowanych przez miejscową ludność nie mogą być traktowane jako środki własne ludności w rozumieniu przepisów o czynach społecznych.
§  6. Środkami funduszu miejskiego dysponuje prezydium rady narodowej lub wyznaczony organ.
§  7.
1. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie utworzenia funduszu miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów (Dz. U. Nr 54, poz. 322).
2. Nie wykorzystane środki funduszu miejskiego, utworzonego na podstawie rozporządzenia wymienionego w ust. 1, stają się środkami funduszu miejskiego w rozumieniu uchwały.
§  8. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów oraz prezydiom rad narodowych.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że w stosunku do miast nie stanowiących powiatów i osiedli, w których nie został utworzony fundusz miejski na podstawie rozporządzenia wymienionego w § 7 ust. 1, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.