Monitor Polski

M.P.2015.1098

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2015 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej,
podpisana w Addis Abebie dnia 20 marca 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami", kierując się pragnieniem promowania i pogłębiania współpracy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii, postanowiły, co następuje:
Artykuł  1

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej udzieli kredytu w wysokości nieprzekraczającej 50 milionów USD (słownie: pięćdziesiąt milionów dolarów USA), zwanego dalej "Kredytem", Rządowi Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii na finansowanie projektów w dziedzinie modernizacji gospodarki i sektora publicznego oraz rozwoju obszarów wiejskich oraz innych dziedzin uzgodnionych między Umawiającymi się Stronami. Kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie 100 % (słownie: sto procent) wartości kontraktów na dostawy towarów i usług z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii.

Artykuł  2
1. Niniejszą Umowę, wszystkie projekty i poszczególne kontrakty finansowane w ramach tej Umowy, uważa się za zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, zdefiniowanymi w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych i w innych właściwych dokumentach OECD.
2. Rząd Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii potwierdza swoją gotowość do wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i zapewni Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej swoje wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności z wyżej wymienionymi przepisami OECD.
3. Rzeczpospolita Polska notyfikuje OECD niniejszą Umowę, projekty i kontrakty finansowane w ramach Kredytu, zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.
4. Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców każdej ze stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej.
Artykuł  3
1. Kontrakty wdrażające projekty finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dokumenty eksportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez strony kontraktu powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzonej w dniu 20 marca 2015".
2. Kontrakty, o których mowa w Artykule 1, będą zawarte przez przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami" i importerów z Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii nie później niż rok od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.
3. Kontrakty, zawarte zgodnie z niniejszą Umową muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą:
1) Ministerstwo Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o zaakceptowaniu kontraktu przez właściwe władze Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii;
2) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej przekaże do Ministerstwa Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii pisemną akceptację kontraktu;
3) kontrakt wejdzie w życie 15 dni po dniu wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji kontraktu do Ministerstwa Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii;
4) procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej z Umawiających się Stron.
4. Każda z Umawiających się Stron może dodatkowo uzależnić akceptację kontraktów w szczególności od dobrej sytuacji finansowej stron kontraktu, uregulowania podatków i opłat publiczno-prawnych, pozytywnie udokumentowanego realizowania transakcji w handlu międzynarodowym, złożenia oświadczenia o przestrzeganiu postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów OECD, zgodnie z Artykułem 2.
Artykuł  4
1. Płatności dla polskich przedsiębiorców będą dokonywane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany przez Ministra Finansów, za pośrednictwem banku upoważnionego do obsługi Kredytu, zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, ze środków budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do warunków kontraktu.
2. Wszystkie ceny, ustalone zgodnie z rynkowymi cenami światowymi, oraz wartość kontraktu będą wyrażone w USD.
3. Towary eksportowane z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii w ramach niniejszej Umowy nie mogą stać się przedmiotem reeksportu do innych krajów bez pisemnej zgody Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wartość towarów i usług polskiego pochodzenia w ramach kontraktu, finansowanego na mocy niniejszej Umowy, nie może być niższa niż 60 % (słownie: sześćdziesiąt procent) wartości tego kontraktu. Umawiające się Strony mogą zażądać od eksportera przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących spełnienia tego wymogu Umowy, w tym przedstawienia stosownych dokumentów, np. świadectw pochodzenia.
Artykuł  5

Datą każdorazowego wykorzystania Kredytu będzie data wypłaty środków kredytowych dla polskiego przedsiębiorcy zgodnie z warunkami kontraktów. Płatność dla polskiego przedsiębiorcy będzie dokonywana jedynie po otrzymaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wyznaczony do obsługi Kredytu zgodnie z Artykułem 10 ustęp 1 niniejszej Umowy, właściwego upoważnienia do wypłaty z Ministerstwa Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Artykuł  6
1. Spłata każdorazowego wykorzystania Kredytu przez Rząd Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii na rzecz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej będzie następowała w 56 równych, półrocznych, kolejnych ratach, płatnych każdego 15 marca i 15 września danego roku, po upływie 5-letniego okresu karencji od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu.
2. Pierwsza rata jest płatna w pierwszym terminie płatności, po upływie 5-letniego okresu karencji od daty wykorzystania Kredytu.
Artykuł  7
1. Kredyt wykorzystany zgodnie z Artykułem 5 będzie oprocentowany w wysokości 0,15% (słownie: zero przecinek piętnaście procenta) rocznie. Odsetki będą naliczane od daty, o której mowa w Artykule 5.
2. Odsetki będą płatne w USD, w półrocznych, kolejnych ratach, od daty każdorazowego wykorzystania Kredytu, za okresy odsetkowe kończące się 15 marca i 15 września danego roku.
3. Pierwsza płatność odsetek przypada w końcu okresu odsetkowego, w którym miało miejsce wykorzystanie Kredytu.
4. Odsetki należne za każdy okres odsetkowy naliczane są na bazie 360 dni w roku, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę dni (365[366]/360).
5. W przypadku gdyby Rząd Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii nie dokonał płatności wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z terminem ich zapadalności, od niezapłaconych kwot będą naliczane odsetki karne w wysokości 0,6% (słownie: zero przecinek sześć procenta) rocznie ponad stopę podstawową przyjętą w ustępie 1. Odsetki karne będą naliczane za okres od terminu zapadalności rat kredytu do daty rzeczywistej spłaty.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie należnych kwot wynikających z realizacji niniejszej Umowy lub w przypadku ich spłat w niepełnej wysokości, spłacona kwota będzie zaliczana chronologicznie i w pierwszej kolejności na poczet spłaty odsetek karnych, następnie na spłaty odsetek kontraktowych, a w ostatniej kolejności na spłaty kapitału wymagalnego.
Artykuł  8

Płatności dla polskich przedsiębiorców z tytułu kontraktów realizowanych w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na warunkach określonych Umową do dnia wykonania kontraktów, stosownie do określonych w nich warunków, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie danego kontraktu.

Artykuł  9

Jeżeli termin płatności wynikający z warunków niniejszej Umowy przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym w kraju poprzez który płatność będzie dokonywana, płatność zostanie dokonana pierwszego dnia roboczego następującego po pierwotnie wyznaczonym terminie płatności. Dla celów niniejszej Umowy za dzień roboczy uważa się dzień, w którym banki w danym kraju są otwarte dla dokonywania rozliczeń krajowych i zagranicznych.

Artykuł  10
1. W celu umożliwienia dokonania realizacji płatności w ramach niniejszej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, działający w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, otworzy w swoich księgach rachunek w USD na imię Ministerstwa Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii lub jego upoważnionego przedstawiciela o nazwie "Kredyt w ramach pomocy wiązanej dla Rządu Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii" dla ewidencji wykorzystania Kredytu oraz kolejnych spłat kapitału i odsetek. Ministerstwo Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii lub jego upoważniony przedstawiciel, działając w imieniu Rządu Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii, otworzy w swoich księgach rachunek lustrzany na imię Banku Gospodarstwa Krajowego. Prowadzone rachunki kredytowe będą wolne od wszelkich opłat.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii lub jego upoważniony przedstawiciel zawrą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Porozumienie Bankowe/Porozumienie Wykonawcze niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.
Artykuł  11
1. Wszelkie podatki, zobowiązania, obciążenia i inne opłaty, jakie mogą powstać w związku z realizacją kontraktów zawartych w ramach niniejszej Umowy, będą ponoszone przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju i nie będą finansowane w ciężar Kredytu.
2. Wszelkie prowizje bankowe, jak również ewentualne inne opłaty należne z tytułów związanych z płatnościami w ramach niniejszej Umowy, będą płatne przez każdą ze stron kontraktu w swoim kraju poza Kredytem.
3. Wszelkie spłaty rat kapitału i płatności odsetek, dokonywane na podstawie niniejszej Umowy, nie będą pomniejszane o żadne opłaty lub podatki nałożone przez władze Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii.
Artykuł  12

Wszelkie rozbieżności między Umawiającymi się Stronami, dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł  13

Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnej jako Aneks, który będzie integralną częścią Umowy. Aneks wchodzi w życie zgodnie z zapisami Artykułu 15 Umowy.

Artykuł  14

Całość korespondencji i dokumentacji związanej z niniejszą Umową będzie prowadzona w języku angielskim.

Artykuł  15

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z wewnętrznym prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie uważa się datę otrzymania noty późniejszej. Umowa pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

Sporządzono w Addis Abebie dnia 20.03.2015, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.