Monitor Polski

M.P.2018.952

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2013 r.

UMOWA RAMOWA
między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej o dwustronnej współpracy obronnej,
podpisana w Warszawie dnia 27 lutego 2013 r.

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Republiki Estońskiej, zwane dalej razem "Umawiającymi się Stronami" i osobno "Umawiającą się Stroną";

Uwzględniając postanowienia:

- Karty Narodów Zjednoczonych, sporządzonej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.;

- Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.;

- Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.;

- Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;

- Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie, sporządzonego w Tallinnie dnia 2 lipca 1992 r.;

- Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2003 r.;

Mając na uwadze obowiązujące prawo Unii Europejskiej;

Pragnąc wzmocnić istniejącą współpracę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską;

Czerpiąc wspólne korzyści z działania na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

W zgodzie z prawem międzynarodowym, jak również ze swoim prawem wewnętrznym;

Niniejszym uzgadniają co następuje:

ARTYKUŁ  1

Cel niniejszej Umowy Ramowej

1.  Niniejsza Umowa Ramowa ustanawia prawne podstawy dwustronnej współpracy obronnej Umawiających się Stron. W szczególności, wprowadza ona zasady, warunki, obszary i formy tej współpracy.
2.  Niniejsza Umowa Ramowa stanowi traktat w rozumieniu artykułu 2 ustęp 1 litera a Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.
ARTYKUŁ  2

Definicje

W niniejszej Umowie Ramowej termin:

1) "NATO SOFA" oznacza Umowę między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, dotyczącą statusu ich sił zbrojnych, sporządzoną w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r.;
2) "personel wojskowy" oznacza żołnierzy:
(a) odpowiednio Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Sił Obronnych Republiki Estońskiej;
(b) Narodowych Sił Rezerwowych Rzeczypospolitej Polskiej;
3) "personel cywilny" oznacza pracowników odpowiednio:
(a) Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub Ministerstwa Obrony Republiki Estońskiej;
(b) jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub Ministra Obrony Republiki Estońskiej;
(c) jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Sił Obronnych Republiki Estońskiej;
4) "Strona Wysyłająca" oznacza Umawiającą się Stronę, która wysyła swój personel wojskowy lub cywilny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Republiki Estońskiej na mocy niniejszej Umowy Ramowej;
5) "Strona Przyjmująca" oznacza Umawiającą się Stronę, która przyjmuje na swoim terytorium personel wojskowy lub cywilny Strony Wysyłającej na mocy niniejszej Umowy Ramowej.
ARTYKUŁ  3

Obszary współpracy

1.  Umawiające się Strony postanawiają, że przedsięwzięcia przeprowadzane na mocy niniejszej Umowy Ramowej będą bezpośrednio dotyczyć lub będą związane z następującymi obszarami wspólnego zainteresowania:
1) obrona przed cyberterroryzmem;
2) planowanie obronne;
3) polityka bezpieczeństwa i obronności;
4) Wsparcie Państwa Gospodarza;
5) zarządzanie wojskowymi zasobami ludzkimi;
6) logistyka;
7) szkolnictwo wojskowe;
8) wojskowa medycyna i wsparcie medyczne;
9) szkolenie i ćwiczenia wojskowe;
10) operacje wojskowe, łącznie z planowaniem operacyjnym;
11) zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
12) ochrona środowiska naturalnego w związku z działaniami wojskowymi.
2.  Umawiające się Strony mogą również współpracować w innych obszarach niż te, o których mowa w ustępie 1. Takie obszary będą uzgadniane między nimi za pisemną zgodą i z należytym wyprzedzeniem.
ARTYKUŁ  4

Formy współpracy

1.  Umawiające się Strony postanawiają, że przedsięwzięcia mogą być realizowane w następujących formach:
1) konferencje, kursy, seminaria i sympozja;
2) wymiana dokumentacji i innych materiałów;
3) wspólne projekty w dziedzinie produktów przemysłu obronnego i technologii obronnych;
4) udział w ćwiczeniach wojskowych lub ich obserwacja;
5) wizyty delegacji;
6) wizyty okrętów marynarki wojennej i wojskowych statków powietrznych.
2.  Umawiające się Strony mogą również realizować przedsięwzięcia w innych formach niż te, o których mowa w ustępie 1. Takie formy będą określane zgodnie z procedurą wskazaną w artykule 3 ustęp 2.
ARTYKUŁ  5

Prawny status personelu

Prawny status personelu wojskowego i cywilnego Strony Wysyłającej przebywającego na terytorium Strony Przyjmującej dla celów udziału w przedsięwzięciach będzie uregulowany przepisami NATO SOFA, jeżeli znajdą one zastosowanie.

ARTYKUŁ  6

Dostęp do obiektów

Jeżeli będzie to wymagane dla celów niniejszej Umowy Ramowej i zgodnie z prawem wewnętrznym Strony Przyjmującej, personel wojskowy i cywilny Strony Wysyłającej będzie miał dostęp do wojskowych obiektów i nieruchomości Strony Przyjmującej.

ARTYKUŁ  7

Wypadki i zdarzenia związane z wykorzystaniem wojskowego statku powietrznego lub okrętu marynarki wojennej

1.  Podczas wykorzystywania wojskowego statku powietrznego albo okrętu marynarki wojennej dla potrzeb niniejszej Umowy Ramowej, Strona Wysyłająca będzie odpowiedzialna za jego stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie. Powyższy wymóg będzie również stosowany wobec wyposażenia takiego statku powietrznego lub okrętu.
2.  W razie wypadków lub innych zdarzeń z udziałem wojskowego statku powietrznego albo okrętu marynarki wojennej Strony Wysyłającej, wszelkie badania techniczne i postępowania właściwych organów będą przeprowadzane zgodnie z prawem wewnętrznym Strony Przyjmującej, wspólnie z właściwymi organami Strony Wysyłającej. W takich przypadkach, Strona Przyjmująca niezwłocznie przekaże Stronie Wysyłającej wszelkie informacje dotyczące wypadku lub zdarzenia.
3.  Należycie wybrani przez Stronę Wysyłającą eksperci będą uprawnieni do udziału w badaniach technicznych i postępowaniach właściwych organów, jak również do dostępu do lądowego lub morskiego miejsca wypadku. Strona Przyjmująca może, na prośbę Strony Wysyłającej, upoważnić ich do przeprowadzenia części procedur badań technicznych. Wszelkie raporty dotyczące wyników tych procedur będą udostępniane Stronie Wysyłającej.
4.  Strona Wysyłająca będzie miała prawo do przeprowadzenia własnych badań technicznych wypadku lub zdarzenia z udziałem jej wojskowego statku powietrznego lub okrętu marynarki wojennej, jeśli miał on miejsce na terytorium Strony Przyjmującej. Koszty takich badań technicznych ponosi Strona Wysyłająca.
ARTYKUŁ  8

Wydatki

Każda z Umawiających się Stron będzie pokrywać własne wydatki związane ze stosowaniem niniejszej Umowy Ramowej, chyba że uzgodniono inaczej z należytym wyprzedzeniem.

ARTYKUŁ  9

Ochrona informacji niejawnych

Informacje niejawne związane z niniejszą Umową Ramową będą wymieniane między Umawiającymi się Stronami zgodnie z przepisami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 12 maja 2003 r.

ARTYKUŁ  10

Rozstrzyganie sporów

1.  Każda sytuacja, która może prowadzić do sporu między Umawiającymi się Stronami, dotyczącego interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy Ramowej, będzie niezwłocznie konsultowana między Umawiającymi się Stronami, w przyjazny i ugodowy sposób.
2.  Spory, o których mowa w ustępie 1, będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony w drodze negocjacji.
ARTYKUŁ  11

Przepisy końcowe

1.  Niniejsza Umowa Ramowa wejdzie w życie w dniu podpisania.
2.  W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy Ramowej, wygasną następujące umowy:
1) Umowa między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Tallinnie dnia 31 sierpnia 1995 r.;
2) Protokół do Umowy między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej w sprawie ustanowienia dwustronnej współpracy w zakresie kształcenia i doskonalenia żołnierzy zawodowych, podpisany w Tallinnie dnia 7 lutego 1996 r.;
3) Protokół Dodatkowy do Umowy między Ministerstwem Obrony Republiki Estońskiej a Ministerstwem Obrany Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, podpisany w Warszawie dnia 21 listopada 1996 r.
3.  Wspólne projekty wykonywane na podstawie umów, o których mowa w ustępie 2, których nie zakończono przed dniem wejścia w życie niniejszej Umowy Ramowej, będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach, aż do ich pełnej finalizacji, chyba że Umawiające się Strony za wzajemną zgodą postanowią inaczej.
4.  Niniejszą Umowę Ramową zawiera się na czas nieokreślony.
5.  Niniejsza Umowa Ramowa może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnej notyfikacji, przesłanej drogą dyplomatyczną. W takim przypadku, niniejsza Umowa Ramowa wygaśnie sto osiemdziesiąt dni po otrzymaniu notyfikacji o wypowiedzeniu.
6.  Wypowiedzenie niniejszej Umowy Ramowej nie będzie miało wpływu na ważność lub okres obowiązywania rozpoczętych przedsięwzięć realizowanych na jej podstawie aż do ich zakończenia, chyba że Umawiające się Strony za wzajemną zgodą postanowią inaczej.
7.  Niniejsza Umowa Ramowa może być zmieniona w dowolnym czasie, za pisemną zgodą Umawiających się Stron. Zmiany wejdą w życie w dniu podpisania.

Sporządzono w Warszawie dnia 27 lutego 2013 r. w dwóch egzemplarzach w językach polskim, estońskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek rozbieżności w ich interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.