Monitor Polski

M.P.2020.253

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2020 r.

POROZUMIENIE
z dnia 28 stycznia 2020 r.
zmieniające art. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie dnia 20 stycznia 2010 r.

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DK. 3301.18.2019/17

Ambasada

Republiki Estońskiej

Warszawa

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Estońskiej w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie, dnia 20 stycznia 2010 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

Dnia 2 lutego 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy). Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym, na podstawie artykułu 8 ustęp 1 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Drugiej Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Strona w ramach sprawowanej reprezentacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Estońskiej, na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie dnia 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Estońskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2020 roku

Przekład

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Republiki Estońskiej

Nr 15.2-2/4839-2

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Nota werbalna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt odnieść się do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.18.2019/17 z dnia 22 stycznia 2020 roku o następującej treści:

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Estońskiej w Warszawie i w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisanej w Warszawie, dnia 20 stycznia 2010 roku, ma zaszczyt przekazać, co następuje.

Dnia 2 lutego 2020 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy). Zgodnie z brzmieniem tego aktu (motyw 9. preambuły, nowy artykuł 8) reprezentujące państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za całą procedurę wizową bez udziału reprezentowanego państwa członkowskiego.

W związku z tym, na podstawie artykułu 8 ustęp 1 wspomnianej wyżej Umowy oraz działając w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych proponuje zmianę jej artykułu 4, tak aby otrzymał on brzmienie:

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organów centralnych Drugiej Strony lub organów centralnych innych państw członkowskich, przeprowadza Strona w ramach sprawowanej reprezentacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Republiki Estońskiej, na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią na nią stanowiły Porozumienie zmieniające artykuł 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, które wejdzie w życie dnia 2 lutego 2020 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Estońskiej w Warszawie wyrazy wysokiego poważania."

Estońskie Ministerstwo potwierdza, że Strona estońska wyraża zgodę na wyżej wymienioną propozycję. Tym samym nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DK.3301.18.2019/17 z dnia 22 stycznia 2020 roku i niniejsza nota-odpowiedź stanowią Porozumienie zmieniające Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną dnia 20 stycznia 2010 roku, które wejdzie w życie dnia 2 lutego 2020 roku.

Komisja Europejska zostanie powiadomiona o podpisaniu wyżej wymienionego Porozumienia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Estońskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Tallin, dnia 28 stycznia 2020 roku