§ 2. - Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

Monitor Polski

M.P.1973.14.91

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1973 r.
§  2.
1.
W rozumieniu zarządzenia:
1)
urządzeniem napędowym jest silnik elektryczny prądu przemiennego albo prądu stałego oraz pomocnicze urządzania związane z jego ruchem,
2)
przetwornicą jest elektryczna przetwornica jednotwornikowa prądu, napięcia lub częstotliwości, a także elektryczna przetwornica wielomaszynowa oraz pomocnicze urządzenia związane z ich ruchem.
2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o urządzeniach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć elektryczne urządzenia napędowe oraz przetwornice.