§ 14. - Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic.

Monitor Polski

M.P.1973.14.91

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1973 r.
§  14.
1.
Przeglądy urządzeń należy przeprowadzać w czasie postoju urządzeń, w terminach ustalonych w dokumentacji fabrycznej, lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2.
Przeglądy powinny obejmować w szczególności:
1)
kontrole prawidłowości wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
2)
sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej,
3)
pomiary rezystancji uzwojeń silników o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz przetwornic jednotwornikowych o mocy znamionowej większej niż 100 kW,
4)
pomiary rezystancji izolacji uzwojeń silników i przetwornic oraz rezystancji izolacji urządzeń pomocniczych,
5)
sprawdzenie stanu łożysk,
6)
kontrolę prawidłowości działania urządzeń pomocniczych, a w szczególności układów zabezpieczeń, sygnalizacji, regulacji i automatyki,
7)
sprawdzenie instalacji związanych z ruchem urządzeń napędowych i przetwornic, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan zacisków prądowych i końcówek przewodów elektrycznych,
8)
czynności konserwacyjne w zakresie zgodnym z dokumentacją fabryczną,
9)
wymianę zużytych części i usunięcie zauważonych uszkodzeń,
10)
próbny rozruch i obserwację urządzeń w ruchu.