Monitor Polski

M.P.1982.8.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW FINANSÓW ORAZ PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 22 lutego 1982 r.
w sprawie dostosowania zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r. do specyfiki działania przedsiębiorstw handlu wewnętrznego rynkowego.

Na podstawie § 75 pkt 7 uchwały nr 243 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r. (Monitor Polski z 1981 r. Nr 32, poz. 287 i z 1982 r. Nr 7, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Państwowe przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego rynkowego, zwane dalej "przedsiębiorstwami"; tworzą fundusz na przeceny towarów i ryzyko handlowe.
2. Fundusz na przeceny towarów i ryzyko handlowe tworzy się z odpisów obciążających koszty działalności handlowej oraz z innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.
§  2. Przedsiębiorstwa przekazują w całości odpisy amortyzacyjne na fundusz rozwoju.
§  3. Przedsiębiorstwa mogą tworzyć w gospodarczo uzasadnionych wypadkach rezerwy na koszty remontów i modernizacji.
§  4. Przedsiębiorstwa dokonują we własnym zakresie wyboru form prowadzenia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych i ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe ich funkcjonowanie.
§  5. Dyrektorzy przedsiębiorstw mogą ustalać ryczałty kwotowe dla kierowników sklepów, zakładów i magazynów na pokrycie niektórych drobnych, powtarzających się kosztów, jeżeli forma ta jest bardziej opłacalna dla przedsiębiorstwa.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1982 r.