Monitor Polski

M.P.1964.89.427

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 grudnia 1964 r.
w sprawie dopuszczenia do realizacji w roku 1965 drobnych inwestycji.

Na podstawie § 46 ust. 2 uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1964 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 23, poz. 100) oraz § 2 ust. 6 uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1963 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji organizacji spółdzielczych (Monitor Polski z 1963 r. Nr 45, poz. 224 i z 1964 r. Nr 23, poz. 101) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wszystkie jednostki gospodarki uspołecznionej poza inwestycjami realizowanymi w ramach limitów inwestycyjnych lub w granicach określonych uchwałami wymienionymi we wstępie do zarządzenia mogą w roku 1965 podejmować inwestycje:
1) polegające na nabyciu przedmiotów zaliczanych do środków trwałych, których wartość jednostkowa wraz z ewentualnym ich montażem nie przekracza 50 tys. zł,
2) polegające na wykonaniu robót budowlanych, realizowanych sposobem gospodarczym, o koszcie nie przekraczającym 50 tys. zł,
3) związane z obsługą rolnictwa o wartości kosztorysowej do 350 tys. zł, a polegające w szczególności na budowie wraz wyposażeniem oraz modernizacji typowych punktów skupu, magazynów nawozów sztucznych i artykułów rolnych, czyszczalni nasion, zbiorników wody amoniakalnej i wiat dla maszyn rolniczych,
4) polegające na budowie sklepów wiejskich dla obsługi pracowników państwowych gospodarstw rolnych o wartości kosztorysowej do 200 tys. zł,
5) polegające na budowie, na podstawie typowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
a) małych pawilonów gastronomicznych z prefabrykatów, których wartość kosztorysowa robót budowlano-montażowych nie przekracza 500 tys. zł; pod warunkiem, że zysk osiągnięty w wyniku tych inwestycji zapewni zwrot nakładów w okresie lat pięciu,
b) pawilonów handlowych, których wartość kosztorysowa nie przekracza 400 tys. zł,
c) małych pawilonów usługowych oraz pomieszczeń związanych z produkcją chałupniczą, których wartość kosztorysowa robót budowlano-montażowych nie przekracza 200 tys. zł,
6) polegające na adaptacji rewindykowanych lokali handlowych, w których wartość kosztorysowa robót budowlano-montażowych nie przekracza 200 tys. zł;
7) związane z rozszerzeniem areału upraw wikliniarsko-trzciniarskich o koszcie do 100 tys. zł;
8) realizowane z funduszu turystyki i wypoczynku, a polegające na:

- urządzeniu obozowisk turystycznych, sanitariatów i stacji obsługi o wartości kosztorysowej do 250 tys. zł,

- budowie moteli w oparciu o typową lub powtarzalną dokumentację projektowo-kosztorysową, których wartość kosztorysowa nie przekracza 500 tys. zł;

9) związane z obsługą ruchu motorowego, realizowane ze środków funduszu rozwoju bazy urządzeń motoryzacyjnych.
2. Inwestycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą stanowić uzupełnienia zadań inwestycyjnych realizowanych w innym trybie.
3. Prezydia gromadzkich rad narodowych mogą realizować sposobem gospodarczym inwestycje polegające na budowie lub adaptacji własnych pomieszczeń oraz pomieszczeń dla nauczycieli i służby zdrowia o wartości kosztorysowej do 200 tys. zł.
§  2.
1. Inwestycje, o których mowa w § 1, mogą być podejmowane pod warunkiem:
1) posiadania na ich finansowanie środków finansowych, w tym również środków ponadplanowych, których przeznaczenie na cele inwestycyjne dopuszczają obowiązujące przepisy;
2) przyjęcia przez bank do finansowania planu rzeczowo-finansowego.
2. Na inwestycje wymienione w § 1 ust. 1 pkt 5 lit. a) bank może udzielać kredytu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach, z okresem spłaty nie przekraczającym lat 5.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.