Monitor Polski

M.P.1952.A-80.1297

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1957 r.

UCHWAŁA NR 781
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 10 września 1952 r.
w sprawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej jako warunku włączania inwestycji do rocznych planów inwestycyjnych oraz jako warunku ich realizacji. *

W celu stworzenia warunków prawidłowego planowania, wykonywania i kontroli inwestycji Prezydium Rządu postanawia, co następuje:
§  1.
1. Do rocznych planów inwestycyjnych mogą być włączane jedynie inwestycje posiadające przynajmniej prawidłowo opracowane oraz w należytym trybie zatwierdzone projekty wstępne wraz z kosztorysami, obejmującymi całość inwestycji.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy inwestycji niescentralizowanych oraz inwestycji, które zgodnie z zarządzeniami właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych, wydanymi w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, ze względu na swój charakter oraz niewielkie rozmiary są zwolnione z posiadania projektów wstępnych. Przepis ten nie dotyczy ponadto inwestycji polegających wyłącznie na zakupach maszyn, urządzeń, narzędzi i inwentarza, dla których wymagany jest wieloletni i roczny program zakupów.
§  2.
1. Wyjątki od postanowienia zawartego w § 1 ust. 1 będą mogły być czynione wyłącznie przez Prezydium Rządu w nielicznych i szczególnych przypadkach, uzasadnionych każdorazowo przez ministra lub kierownika właściwego urzędu centralnego wyższą koniecznością oraz pilnością - lecz jedynie w stosunku do niektórych inwestycji produkcyjnych, lub związanych z nimi inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W takich przypadkach powinien być jednak wskazany przez ministerstwo lub urząd centralny dokładny termin, do którego projekt wstępny wraz z kosztorysem zostanie opracowany i zatwierdzony. Termin ten będzie podlegał zatwierdzeniu przez Prezydium Rządu.
2. W działach usług socjalnych i kulturalnych (oświata, szkolnictwo zawodowe, nauka i szkolnictwo wyższe, kultura i sztuka, kultura fizyczna, ubezpieczenia i pomoc społeczna) oraz w działach administracji ogólnej (administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości i bezpieczeństwo publiczne, instytucje kredytowe i banki oraz instytucje społeczne) żadne wyjątki od postanowienia § 1 nie będą stosowane.
§  3. W przypadku wyjątkowego dopuszczenia do planu inwestycji nie opartych o należycie opracowany i zatwierdzony projekt wstępny wraz z kosztorysem inwestycje te mogą być realizowane i finansowane jedynie:
1) w okresie nie przekraczającym terminu wyznaczonego przez Prezydium Rządu dla opracowania i zatwierdzenia projektu wstępnego wraz z kosztorysem (§ 2 ust. 1),
2) w zakresie nakładów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na studia i prace badawcze, a ponadto - jeżeli w założeniach projektu zatwierdzona jest lokalizacja szczegółowa - również w zakresie nakładów na wstępne roboty przygotowawcze związane z zagospodarowaniem placu budowy (na podstawie zatwierdzonego planu zagospodarowania placu budowy). Podejmowanie i prowadzenie robót budowlano-montażowych do czasu zatwierdzenia projektu wstępnego wraz z kosztorysem jest bezwzględnie zabronione.
§  4. Jeżeli w przypadku wyjątkowego dopuszczania do planu inwestycji nie opartej o należycie opracowany i zatwierdzony projekt wstępny wraz z kosztorysem zatwierdzony kosztorys wykaże odchylenia większe niż 10% pierwotnego szacunku dokonanego przez inwestora, wówczas powinno nastąpić ponowne zbadanie zakresu rzeczowego takiej inwestycji oraz ewentualnie powtórne jej włączenie do planu przez Prezydium Rządu na wniosek Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 22 stycznia 1957 r. nin. uchwała traci moc w zakresie przepisów dotyczących umów o roboty budowlano-montażowe, zgodnie z § 5 pkt 2 uchwały nr 14 z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe (M.P.57.4.28).