Monitor Polski

M.P.1985.14.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1985 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 10 czerwca 1985 r.
w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 26, poz. 112) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1.
1. Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych przysługują, w związku z udziałem w pracach tych komisji, diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w uchwale nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Polski z 1981 r. Nr 14, poz. 106, z 1982 r. Nr 4, poz. 19 i z 1984 r. Nr 2, poz. 12) - z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.
2. Osoby wchodzące w skład Państwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych komisji wyborczych, odbywające podróże w związku z udziałem w pracach tych komisji, są uprawnione do przejazdów w wagonach klasy I pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych, w tym również w wagonach z miejscami do leżenia lub w wagonach sypialnych, samolotami Polskich Linii Lotniczych "Lot" oraz autobusami pospiesznymi Państwowej Komunikacji Samochodowej.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za zgodą przewodniczącego komisji, przysługuje osobom wchodzącym w skład komisji zwrot kosztów przejazdu w razie przejazdu własnym pojazdem samochodowym w związku z udziałem w pracach komisji wyborczych, o których mowa w ust. 1, według stawek określonych w przepisach w sprawie używania pojazdów samochodowych do zaspokajania służbowych potrzeb komunikacyjnych.
§  2. Dieta dla osób, o których mowa w § 1 ust. 1, wynosi 300 zł za dobę.
§  3. Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych, zamieszkałym w miejscowości stanowiącej siedzibę komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji, odbywanych w związku z udziałem w pracach komisji.
§  4. Przepisy uchwały stosuje się również do osób:
1) wykonujących czynności inspekcji na polecenie Państwowej Komisji Wyborczej,
2) wchodzących w skład okręgowych komisji wyborczych lub obwodowych komisji wyborczych, zamieszkujących na obszarze administracyjnym miasta i gminy lub gminy, poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji.
§  5.
1. Należności z tytułu diet, kosztów podróży, noclegów i przejazdów wypłacają, na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczącego lub sekretarza komisji wyborczej, właściwe terenowe organy administracji państwowej, a w odniesieniu do Państwowej Komisji Wyborczej - Kancelaria Rady Państwa.
2. Należności, o których mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Sejmu.
§  6. Przepisy uchwały dotyczące osób wchodzących w skład Państwowej Komisji Wyborczej stosuje się odpowiednio do osób wchodzących w skład Ogólnopolskiego Konwentu Wyborczego lub wykonujących czynności na jego zlecenie, a dotyczące osób wchodzących w skład okręgowych komisji wyborczych - do osób wchodzących w skład wojewódzkich konwentów wyborczych.
§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.