Czynsze za lokale używane na cele skupu surowców wtórnych.

Monitor Polski

M.P.1962.78.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1962 r.

OKÓLNIK
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 25 października 1962 r.
w sprawie czynszów za lokale używane na cele skupu surowców wtórnych.

W wykonaniu § 11 uchwały nr 114 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie gospodarki makulaturą oraz zwiększenia wykorzystania tego surowca przez przemysł papierniczy (Monitor Polski Nr 33, poz. 154) ustala się następujące wytyczne dla określenia czynszów za lokale używane na cele skupu surowców wtórnych:
1.
Do lokali używanych na cele skupu surowców wtórnych mają zastosowanie stawki czynszowe podane w tabeli stawek czynszowych nr 5, stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 60, poz. 245 z późniejszymi zmianami).
2.
Sposób używania powyższych lokali, wymagający większej powierzchni użytkowej, uzasadnia stosowanie do nich zgodnie z przepisem § 4 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia obniżki czynszu w wysokości do 50%.
3.
Zasady określone w niniejszym okólniku należy stosować od dnia 1 listopada 1962 r.