Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.

Monitor Polski

M.P.1994.14.105

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 lutego 1994 r.
w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatków dewizowych wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów marynarzom i rybakom zatrudnionym w krajowych przedsiębiorstwach żeglugi i rybołówstwa morskiego w części nie przekraczającej 25% wysokości tych dodatków.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 1994 r.