Monitor Polski

M.P.1987.9.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1987 r.

UCHWAŁA Nr 40
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 1987 r.
w sprawie częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W celu częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego Rada Ministrów uchwala, co następuje.
§  1.
1. Osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększone o 1.300 zł miesięcznie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. Nr 3, poz. 13), niezależnie od świadczeń z funduszu alimentacyjnego dodatkowo wypłaca się kwotę 600 zł miesięcznie.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, nie podlega ściągnięciu na rzecz funduszu alimentacyjnego od osoby zobowiązanej do alimentów.
§  2. Traci moc uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. w sprawie częściowego uwzględnienia wzrostu wydatków z tytułu podwyżek cen niektórym osobom pobierającym świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Monitor Polski Nr 7, poz. 46).
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1987 r.