Monitor Polski

M.P.2020.395

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2020 r.
Artykuł  17.

Postanowienia końcowe

1.  Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie trzydziestego (30) dnia po dniu otrzymania ostatniej noty dyplomatycznej, przy pomocy której Strony informują się wzajemnie o realizacji wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie niniejszego Porozumienia.
2.  Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w drodze pisemnej. Wypowiedzenie wejdzie w życie po upływie sześciu (6) miesięcy od dnia doręczenia noty wypowiadającej drugiej Stronie.
3.  Niniejsze Porozumienie może zostać zmieniona w drodze pisemnej za obopólną zgodą Stron. Poprawki wejdą w życie zgodnie z ustępem 1 niniejszego Artykułu.
4.  Szczegóły dotyczące współpracy między Stronami w ramach niniejszego Porozumienia będą regulowane w uzgodnieniach wykonawczych lub dokumentach wykonawczych zawartych między organami właściwymi. Te uzgodnienia wykonawcze nie stanowią integralnej części niniejszego Porozumienia.
5.  W dniu wejścia w życie niniejszego Porozumienia, traci moc Protokół między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie zabezpieczenia ruchu lotniczego i wymiany informacji o lotach statków powietrznych w rejonie granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, podpisany we Wrocławiu dnia 28 maja 1997 roku.

Podpisano w Warszawie dnia 28 sierpnia 2019 w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, czeskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w interpretacji niniejszego Porozumienia, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.