Monitor Polski

M.P.2016.798

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2016 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze,
zawarta w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.

Przekład

Pan Jun WANG

Prezes Państwowego Urzędu Podatkowego

Chińska Republika Ludowa

20 czerwca 2016 r.

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt odnieść się do wyrażonej przez nasze władze woli ustanowienia wzajemnego zwolnienia od podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze dla usług międzynarodowego transportu lotniczego świadczonych przez przedsiębiorstwa transportu lotniczego naszych obu Państw i zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej następującą umowę:

Usługi międzynarodowego transportu lotniczego świadczone przez przedsiębiorstwo transportu lotniczego mające siedzibę w jednym z Państw są zwolnione od podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w drugim Państwie.

Mam zaszczyt zaproponować, aby niniejszy list oraz list Waszej Ekscelencji będący odpowiedzią potwierdzającą akceptację powyższej propozycji przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej stanowiły łącznie "Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze", która weszłaby w życie i zaczęła obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym listy zostały wymienione.

Ponadto mam zaszczyt zaproponować, aby Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub Rząd Chińskiej Republiki Ludowej mogły w dowolnym momencie powiadomić się wzajemnie drogą dyplomatyczną o swojej decyzji o wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa zostanie w takim przypadku rozwiązana po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia przez drugi Rząd, chyba że takie zawiadomienie zgodnie z ustaleniem między Rządami zostanie wycofane przed upływem tego okresu.

Korzystając z okazji chciałbym przekazać Waszej Ekscelencji wyrazy najwyższego szacunku.

Pan Paweł SZAŁAMACHA

Minister Finansów

Rzeczpospolita Polska

Przekład

Pan Paweł SZAŁAMACHA

Minister Finansów

Rzeczpospolita Polska

20 czerwca 2016 r.

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie listu Waszej Ekscelencji z dnia 20 czerwca 2016 roku o następującym brzmieniu:

"Mam zaszczyt odnieść się do wyrażonej przez nasze władze woli ustanowienia wzajemnego zwolnienia od podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze dla usług międzynarodowego transportu lotniczego świadczonych przez przedsiębiorstwa transportu lotniczego naszych obu Państw i zaproponować w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej następującą umowę:

Usługi międzynarodowego transportu lotniczego świadczone przez przedsiębiorstwo transportu lotniczego mające siedzibę w jednym z Państw są zwolnione od podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w drugim Państwie.

Mam zaszczyt zaproponować, aby niniejszy list oraz list Waszej Ekscelencji będący odpowiedzią potwierdzającą akceptację powyższej propozycji przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej stanowiły łącznie "Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze", która weszłaby w życie i zaczęła obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym listy zostały wymienione.

Ponadto mam zaszczyt zaproponować, aby Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub Rząd Chińskiej Republiki Ludowej mogły w dowolnym momencie powiadomić się wzajemnie drogą dyplomatyczną o swojej decyzji o wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa zostanie w takim przypadku rozwiązana po upływie sześciu miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia przez drugi Rząd, chyba że takie zawiadomienie zgodnie z ustaleniem między Rządami zostanie wycofane przed upływem tego okresu.".

Mam zaszczyt potwierdzić, że propozycje są akceptowalne dla Rządu Chińskiej Republiki Ludowej oraz, że list Waszej Ekscelencji i niniejszy list będący odpowiedzią na niego będą stanowiły "Umowę między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wzajemnego zwolnienia usług międzynarodowego transportu lotniczego z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej lub podatkiem o podobnym charakterze".

Korzystając z okazji chciałbym przekazać Waszej Ekscelencji wyrazy najwyższego szacunku.

Pan Jun WANG

Prezes Państwowego Urzędu Podatkowego

Chińska Republika Ludowa