Chiny-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Pekin.2017.05.12.

Monitor Polski

M.P.2018.465

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2018 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie turystyki,
sporządzona w Pekinie dnia 12 maja 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Chińskiej Republiki Ludowej, zwane dalej "Stronami",

- pragnąc przyczyniać się do lepszego wzajemnego poznania historii i kultury państw obu krajów; świadome znaczenia turystyki nie tylko dla rozwoju gospodarczego, ale również dla rozszerzania przyjaznych stosunków pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową;

- uznając potrzebę stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki; uzgodniły, co następuje:

Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy w dziedzinie turystyki na zasadach równości, wzajemnych korzyści i zgodnie z prawem obowiązującym w obu krajach.

Strony będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy między polskimi i chińskimi regionami, organizacjami, organizatorami i pośrednikami turystycznymi oraz specjalistami z dziedziny turystyki.

Strony będą zachęcać do:

1)
wymiany materiałów informacyjnych i promocyjnych;
2)
udziału w odbywających się w państwach obu Stron targach, konferencjach oraz warsztatach na temat turystyki, a także zwiększania wymiany turystycznej między państwami Stron;
3)
organizacji pobytów studyjnych dla przedstawicieli administracji turystycznej, dziennikarzy i różnych środków masowego przekazu, w celu prezentowania potencjału turystycznego i kulturalnego poszczególnych krajów;
4)
przeprowadzania innych imprez promocyjnych.

Strony będą popierać regularną wymianę informacji szczególnie w zakresie:

1)
aktów prawnych regulujących działalność turystyczną;
2)
statystyki turystycznej;
3)
działalności promocyjnej.

Strony będą sprzyjać wymianie informacji oraz ekspertów w dziedzinie turystyki w zakresie korzystnym dla obu Stron.

Każda ze Stron będzie sprzyjać tworzeniu ośrodka informacji i promocji turystycznej drugiej Strony na swoim terytorium.

Strony będą wymieniać informacje i doświadczenia związane z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych.

1. 
Strony utworzą Komisję Wspólną, której zadaniem będzie zapewnienie należytego wykonania postanowień niniejszej Umowy oraz rozwiązywanie problemów, które mogą powstać w czasie obowiązywania Umowy.
2. 
Komisja Wspólna spotykać się będzie na przemian w państwach obu Stron w miarę potrzeb, na pisemny wniosek jednej ze Stron.
1. 
Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania drogą dyplomatyczną późniejszej z not, informującej o spełnieniu wewnątrzpaństwowych wymogów prawnych, niezbędnych do wejścia Umowy w życie.
2. 
Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Pekinie dnia 12 maja 2017 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, chińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.