§ 13. - Ceny na usługi wykonywane dla ludności.

Monitor Polski

M.P.1961.26.123

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1969 r.
§  13.
Organy zobowiązane do kontroli stosowania obowiązujących cen w obrotach rynkowych powinny objąć swą działalnością również ceny usług ustalone w trybie niniejszej uchwały.