Bilans płatniczy na 1984 r.

Monitor Polski

M.P.1983.43.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 29 grudnia 1983 r.
w sprawie bilansu płatniczego na 1984 r.

Uchwala się bilans płatniczy na 1984 r.:
1)
w obszarze walutowym krajów socjalistycznych (I obszarze płatniczym), stanowiący załącznik nr 1,
2)
w obszarze walutowym krajów kapitalistycznych (II obszarze płatniczym), stanowiący załącznik nr 2.
Ustala się maksymalną wysokość zadłużenia na koniec 1984 r.:
1)
w obszarze walutowym krajów socjalistycznych (I obszarze płatniczym) w kwocie 306 mld zł,
2)
w obszarze walutowym krajów kapitalistycznych (II obszarze płatniczym) w kwocie 2.793 mld zł.
Upoważnia się Radę Ministrów do odpowiedniego zwiększenia kwoty dopuszczalnego zadłużenia na koniec 1984 r. w obszarze walutowym krajów socjalistycznych (I obszarze płatniczym) w razie rozszerzenia zakresu współpracy z krajami socjalistycznymi ponad założenia przyjęte przy sporządzaniu bilansu płatniczego i pozyskania w związku z tym dodatkowych kredytów.
W razie zmiany kursu walut obcych w złotych w stosunku do kursu przyjętego za podstawę przy sporządzaniu bilansu płatniczego upoważnia się Ministra Finansów do dokonania odpowiednich przeliczeń obrotów bilansu płatniczego i poziomu zadłużenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

BILANS PŁATNICZY NA ROK 1984 W OBSZARZE WALUTOWYM KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

(I obszarze płatniczym)

w mln zł

Treść1984 r. plan
1. Wpływy z eksportu towarów i budownictwa 550.100
2. Płatności importowe 597.700
3. Saldo bilansu handlowego –47.600
4. Saldo obrotów usługowych i przekazów pieniężnych +13.600
5. Saldo kredytów udzielonych (w eksporcie)
6. Saldo kosztów kredytów –11.200
7. Saldo obrotów majątkowych i pozostałych +4.400
8. Spłaty kredytów otrzymanych dwustronnych –6.800
9. Wykorzystanie kredytów dwustronnych +34.000
10. Wykorzystanie kredytów Międzynarodowego Banku

Współpracy Gospodarczej (saldo)

+13.600
Zadłużenie w mld złotych:Planowany stan na 31.12.1984 r.
– średnio i długoterminowe 258,4
– krótkoterminowe 47,6
– razem 306,0

Przeliczono według kursu 68 zł za jeden rubel transferowy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

BILANS PŁATNICZY NA ROK 1984 W OBSZARZE WALUTOWYM KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

(II obszarze płatniczym)

w mln zł

Treść1984 r. plan
1. Wpływy z eksportu towarów i budownictwa 589.000
2. Płatności importowe446.500 do 456.000
3. Saldo bilansu handlowego +142.500 do +133.000
4. Saldo obrotów usługowych i przekazów pieniężnych +47.500
5. Saldo kredytów udzielonych (w eksporcie) łącznie z

odsetkami

6. Saldo obrotów majątkowych i pozostałych –14.250
7. Saldo kredytów krótkoterminowych otrzymanych –28.500
8. Kredyty otrzymane średnio- i długoterminowe +19.000
Razem 3–8 +166.200 do +156.750
9. Spłaty kredytów i odsetek–166.200 do –156.750
Zadłużenie w mld złotych:Planowany stan na 31.12.1984 r.
– średnio- i długoterminowe 2.745,5
– krótkoterminowe 47,5
– razem 2.793,0

Przeliczono według kursu 95 złotych za jeden dolar.