Monitor Polski

M.P.1989.3.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 15 lutego 1989 r.
w sprawie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności na 1989 r.

§  1. Uchwala się bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludności, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. Minister Finansów będzie przedstawiał Sejmowi kwartalną informację o przebiegu realizacji bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności oraz o kształtowaniu się sytuacji dochodowej rolników indywidualnych, wraz z ewentualnymi wnioskami zmierzającymi do optymalnego kształtowania się sytuacji pieniężno-rynkowej.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

BILANS PIENIĘŻNYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW LUDNOŚCI NA 1989 R.

Wyszczególnienie1987 wykonanie1988 wstępne wykonanie wg II wersji sprawozdania1989 plan1988 wstępne wykonanie wg II wersji sprawozdania1989 plan
w miliardach złotychrok poprzedzający = 100
123456
I. PRZYCHODY
1. Wynagrodzenia za pracę 4.361 7.523 11.980 172,5 159,2
2. Świadczenia społeczne 1.599 2.851 4.750 178,3 166,6
3. Odszkodowania, odsetki od wkładów i

inne transfery

374 869 1.850 232,2 212,8
4. Przychody ze sprzedaży produktów

rolniczych

1.357 2,658 3.760 195,9 141,5
5. Przychody pozarolniczej gospodarki

nie uspołecznionej i osób

fizycznych

1.037 2.193 4.430 211,6 202,0
6. Pozostałe przychody 1.148 1.985 3.400 173,0 171,3
OGÓŁEM 9.876 18.079 30.170 183,1 166,9
II. WYDATKI
1. Fundusz nabywczy na zakup towarów i

usługa)

X X 24.640 X 175,8
2. Zakup towarów i usługb) 8.372 14.012 X 167,4 X
3. Podatki i opłaty 543 935 1.620 172,1 173,2
4. Pozostałe wydatki 418 772 1.210 184,8 156,8
Wydatki razem 9.333 15.719 27.470 168,4 174,8
III. ZMIANY STANÓW ZASOBÓW PIENIĘŻNYCH 543 2.360 2.700*) 434,9 X
z tego:
– wkładów oszczędnościowych 406 1.219 1.730 300,6 X
– gotówki 137 1.141 970 831,9 X
IV. OGÓŁEM WYDATKI I ZASOBY 9.876 18.079 30.170 183,1 166,9
V. PRZYCHODY NETTO (fundusz dyspozycyjny) 9.138 16.798 28.020 183,8 166,8
VI. WSKAŹNIK TWORZENIA ZASOBÓW PIENIĘŻNYCH 5,9 14,0 15,7 X X
(8,1*) (9,6*)
VII. STOPIEŃ ZBILANSOWANIA RYNKU
1. Popyt
1) Fundusz nabywczy na zakup

towarów i usługa)

X X 24.640 X 164,1
2) Zakup towarów i usługb) 8.372 15.012 X 179,3 X
2. Podaż
2a) Planowana wartość nominalna

dostaw towarów i usług

X X 22.950 X 163,8
2b) Faktyczna wartość nominalna

dostaw towarów i usług

8.372 14.012 X 167,4 X
3. Niedobór towarów i usług na rynku 1.000 1.690 X 169,0
*) zasoby ekonomiczne uzasadnione

a) pozycje występujące wyłącznie w planie

b) pozycje występujące wyłącznie w wykonaniu