Białoruś-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2004.04.30.

Monitor Polski

M.P.2006.26.286

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 listopada 2005 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy gospodarczej,
sporządzona w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Białorusi, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r.,

uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej,

mając na uwadze przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,

dążąc do umocnienia i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białorusi,

uzgodniły, co następuje:

1.
Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na zasadach równości, wzajemnych korzyści i stosownie do prawa obowiązującego w Państwach Umawiających się Stron.
2.
Celem współpracy realizowanej w ramach niniejszej umowy będzie:
1)
wykorzystanie potencjału gospodarczego dla wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych,
2)
intensyfikacja dwustronnych stosunków gospodarczych, w szczególności w sferze inwestycji i finansowania przedsięwzięć gospodarczych,
3)
rozbudowa infrastruktury transportowej i przesyłowej,
4)
rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej.

Współpraca, o której mowa w artykule 1, będzie realizowana w szczególności poprzez:

1)
projektowanie, budowę i modernizację obiektów przez podmioty gospodarcze Państwa jednej z Umawiających się Stron na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony lub wspólne występowanie podmiotów gospodarczych Państw Umawiających się Stron na ich terytorium lub na terytorium państw trzecich,
2)
współdziałanie w realizacji projektów w sektorze naftowym, gazowym i elektroenergetyce, a także w zakresie infrastruktury transportowej i granicznej,
3)
współpracę małych i średnich przedsiębiorstw,
4)
wdrażanie mechanizmów związanych z finansowaniem, ubezpieczaniem oraz udzielaniem gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych,
5)
współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji,
6)
zacieśnianie kontaktów między organizacjami samorządu gospodarczego,
7)
rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytorium obydwu Państw,
8)
inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymianę specjalistów i personelu technicznego, szkolenia, udział w targach i wystawach, misjach gospodarczych, przedsięwzięciach promocyjnych i innych przedsięwzięciach związanych ze współpracą gospodarczą.

Właściwe organy każdej z Umawiających się Stron sprzyjać będą tworzeniu przedstawicielstw, oddziałów i mieszanych izb gospodarczych, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego przedstawicielstwo, oddział lub mieszana izba gospodarcza są tworzone.

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron podejmować będą działania prowadzące do wymiany informacji w zakresie:

1)
ustawodawstwa regulującego działalność gospodarczą i jego zmian, w tym z zakresu inwestycji, zamówień publicznych i przetargów, standaryzacji, certyfikacji, licencji, ochrony własności przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz innych dziedzin stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania,
2)
udziału w międzynarodowych organizacjach gospodarczych i ugrupowaniach integracyjnych oraz procesach związanych z przystąpieniem do tych organizacji i ugrupowań,
3)
przedsięwzięć promocyjnych prowadzących do zbliżenia potencjalnych partnerów, w tym o istniejących ułatwieniach dotyczących wystaw, targów i misji gospodarczych oraz systemach informacji gospodarczej.
1.
Umawiające się Strony powołują Wspólną Polsko-Białoruską Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej "Komisją".
2.
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1)
dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej,
2)
przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,
3)
identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji,
4)
omawianie spraw spornych dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej umowy.
3.
Komisja składa się z sekcji polskiej i białoruskiej, tworzonych na zasadzie parytetu. Przewodniczący narodowych sekcji Komisji mianowani są zgodnie z trybem przyjętym przez każdą z Umawiających się Stron.
4.
W porozumieniu między Umawiającymi się Stronami w ramach Komisji mogą być powoływane:
1)
stałe grupy robocze do spraw współpracy w wybranych dziedzinach gospodarki,
2)
czasowo działające zespoły eksperckie dla opracowywania szczegółowych tematów współpracy gospodarczej.
5.
Komisja zbierać się będzie na posiedzenia co najmniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Białorusi, w uzgodnionych terminach.
6.
Komisja działa w oparciu o swój wewnętrzny regulamin, podlegający przyjęciu w trybie uzgodnionym między Umawiającymi się Stronami.

Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z umów międzynarodowych, Stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Białorusi, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

1.
Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej. W przypadku, gdyby umowa nie weszła w życie do dnia 1 maja 2004 r., będzie ona stosowana prowizorycznie od dnia 1 maja 2004 r.
2.
Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
3.
Na wniosek jednej z Umawiających się Stron, niniejsza umowa może być uzupełniona i zmieniona w formie pisemnej za obopólną zgodą.
4.
Niniejsza umowa może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

UMOWĘ niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

DPT-2262-15-2004/DJ/347

Ambasada Republiki Białorusi

w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie i - w nawiązaniu do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r. - ma zaszczyt poinformować, że zgodnie z artykułem 7 powyższej umowy ze Strony polskiej zostały spełnione wymogi prawa krajowego niezbędne dla jej wejścia w życie.

Powyższa umowa zgodnie z jej artykułem 7 wejdzie w życie w dniu otrzymania niniejszej noty. W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie przez Ambasadę daty jej otrzymania.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ambasadzie Republiki Białorusi w Warszawie wyrazy najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 24 listopada 2005 r.

Ambasada Republiki Białorusi

w Warszawie

RB nr 2073-n/2005

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i w nawiązaniu do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT-2262-15-2004/DJ/347 z dnia 24 listopada 2005 r., dotyczącej zawarcia Umowy między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 30 kwietnia 2004 r., ma zaszczyt zawiadomić, że powyższa umowa zgodnie z jej artykułem 7 weszła w życie w dniu 25 listopada 2005 r.

Ambasada Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, by ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2005 r.