Art. 18. - Białoruś-Polska. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej. Warszawa.1993.06.08.

Monitor Polski

M.P.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 1996 r.
Artykuł  18.

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Którakolwiek Umawiająca się Strona może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę w drodze powiadomienia. W takim przypadku niniejsza Umowa wygaśnie po upływie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę.