Art. 12. - Białoruś-Polska. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej. Warszawa.1993.06.08.

Monitor Polski

M.P.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 1996 r.
Artykuł  12.
1. 
Każda Umawiająca się Strona zwalnia przychody uzyskane z eksploatacji statków powietrznych w ruchu międzynarodowym przez wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze od wszelkich podatków, podatków od zysków, jak również od innych opłat.
2. 
Umawiające się Strony nie będą pobierać podatków od wynagrodzeń pracowników drugiej Umawiającej się Strony, delegowanych ze swojego kraju do pracy w przedstawicielstwach, o których mowa w Artykule 13 niniejszej Umowy.