Art. 1. - Białoruś-Polska. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białoruś o cywilnej komunikacji lotniczej. Warszawa.1993.06.08.

Monitor Polski

M.P.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 1996 r.
Artykuł  1.

Dla celów niniejszej umowy i jej Załącznika:

a)
wyrażenie "władza lotnicza" będzie oznaczać w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, a w przypadku Republiki Białoruś - Ministra Transportu i Komunikacji, albo w obydwu przypadkach każdą osobę lub organ, uprawnione do pełnienia jakichkolwiek funkcji, za które odpowiedzialne są te władze;
b)
wyrażenie "wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze" będzie oznaczać przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone do eksploatacji uzgodnionych linii na trasach określonych w Załączniku do niniejszej Umowy i które otrzymało zezwolenie eksploatacyjne, zgodnie z postanowieniami Artykułu 3 niniejszej Umowy.