§ 5. - Bankowe rachunki dewizowe dla osób fizycznych krajowców dewizowych. - M.P.1975.21.129 - OpenLEX

§ 5. - Bankowe rachunki dewizowe dla osób fizycznych krajowców dewizowych.

Monitor Polski

M.P.1975.21.129

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1975 r.
§  5.
W razie przejścia kwoty salda na rachunku dewizowym w drodze spadku lub zapisu na krajowca dewizowego może on dysponować tą kwotą na warunkach przewidzianych w § 4 po udokumentowaniu nabycia spadku (zapisu) oraz po przedstawieniu zaświadczenia właściwego terenowego organu administracji państwowej o opłaceniu podatku od nabycia praw majątkowych lub zaświadczenia, że podatek taki się nie należy.