Monitor Polski

M.P.2018.944

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2014 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w dziedzinie obronności,
podpisana w Rijadzie dnia 8 grudnia 2013 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Królestwa Arabii Saudyjskiej, zwani dalej "Stronami";

Uwzględniając, że współpraca obronna między Stronami może przyczynić się do rozwoju dwustronnych stosunków i przynieść obopólne korzyści;

Rozumiejąc, że współpraca określona w niniejszej Umowie może prowadzić do współdziałania w różnych obszarach wspólnego zainteresowania w przyszłości;

Podkreślając, że cel współpracy określonej w niniejszej Umowie prowadzi do wspierania międzynarodowego pokoju i stabilizacji i nie jest środkiem skierowanym przeciwko jakiemukolwiek innemu państwu;

Uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ  1

CEL

1.  Celem niniejszej Umowy jest rozwój współpracy wojskowej oraz wzmocnienie wojskowych więzów między Stronami w dziedzinie obronności, zgodnie z zasadami równości, wzajemności i obopólnego zainteresowania.
2.  Niniejsza Umowa będzie wykonywana zgodnie z właściwym wewnętrznym prawem i regulacjami.
ARTYKUŁ  2

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Strony mogą współpracować w następujących obszarach:

1) szkolenie i szkolnictwo wojskowe;
2) transfer technologii dotyczących obronności;
3) badania i rozwój w dziedzinie technologii dotyczących obronności;
4) przemysł obronny;
5) wsparcie logistyczne;
6) wojskowe służby medyczne i zdrowia;
7) techniczne aspekty modernizacji i konwersji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
8) zastosowanie wojskowych systemów informatycznych oraz wojskowych technologii informatycznych i łącznościowych;
9) wojskowa normalizacja, zapewnienie jakości i kodyfikacja;
10) inne obszary, które mogą być uzgodnione przez Strony.
ARTYKUŁ  3

WYKONYWANIE UMOWY

Współpraca na mocy niniejszej Umowy może być realizowana w następujących formach:

1) wymiana informacji i doświadczeń dotyczących obronności;
2) wymiana personelu wojskowego, ekspertów, badaczy, studentów i stażystów;
3) oficjalne wizyty i dwustronne spotkania, jeśli będą konieczne;
4) udział w przedsięwzięciach naukowych, w tym w konferencjach, sympozjach i wystawach;
5) udział w szkoleniu wojskowym;
6) wspólne badania w dziedzinie przemysłu obronnego;
7) inne formy, które mogą być uzgodnione przez Strony.
ARTYKUŁ  4

WŁAŚCIWE ORGANY

Organami Stron właściwymi w sprawie wykonywania niniejszej Umowy będą:

1) z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej: Minister Obrony Narodowej we współpracy z ministrem właściwym w sprawach gospodarki;
2) z upoważnienia Rządu Królestwa Arabii Saudyjskiej: Ministerstwo Obrony.
ARTYKUŁ  5

OCHRONA WOJSKOWYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH

Ochrona wojskowych informacji niejawnych będzie przedmiotem odrębnej umowy.

ARTYKUŁ  6

ASPEKTY FINANSOWE

1.  Niniejsza Umowa nie będzie nakładać zobowiązań finansowych na żadną ze Stron.
2.  Finansowanie przedsięwzięć na mocy niniejszej Umowy będzie odbywało się w następujący sposób:
(a) Strona wizytująca będzie ponosić koszty podróży do terytorium Strony goszczącej i z powrotem;
(b) Strona wizytująca będzie ponosić koszty ewakuacji medycznej swoich rannych i transportu zwłok z terytorium Strony goszczącej;
(c) Strona goszcząca będzie ponosić koszty opieki medycznej i dentystycznej nad wizytującym personelem w nagłych przypadkach;
(d) Strona goszcząca będzie ponosić koszty podróży personelu wizytującego na terytorium Strony goszczącej, a także zapewni mu zakwaterowanie i wyżywienie.
ARTYKUŁ  7

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.  Jakiekolwiek spory powstałe w wyniku interpretacji albo wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami i nie będą przekazywane krajowym lub międzynarodowym trybunałom albo stronie trzeciej do rozstrzygnięcia.
2.  W przypadku sporu, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, każda ze Stron będzie dążyć do rozstrzygnięcia w ciągu 90 dni w ramach komisji złożonej z przedstawicieli obydwu Stron albo rozwiąże spór w drodze jakiegokolwiek innego środka przez nie uzgodnionego.
3.  Negocjacje, o których mowa w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu, będą rozpoczynać się w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia sporu. Jeżeli Strony nie będą mogły osiągnąć rozstrzygnięcia w ciągu 90 dni, każda z nich będzie mogła wypowiedzieć niniejszą Umowę zgodnie z jej artykułem 8 albo zawiesić wykonywanie spornego artykułu.
ARTYKUŁ  8

WEJŚCIE W ŻYCIE, OBOWIĄZYWANIE, ZMIANY I WYPOWIEDZENIE

1.  Każda ze Stron powiadomi drugą stronę na piśmie w drodze dyplomatycznej o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie. Niniejsza Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania późniejszej notyfikacji.
2.  Niniejsza Umowa pozostanie w mocy na wstępny okres 5 lat od dnia jej wejścia w życie, a następnie jej obowiązywanie zostanie automatycznie przedłużone na kolejne okresy 1 roku, chyba że jedna ze Stron powiadomi drugą Stronę na piśmie w drodze dyplomatycznej co najmniej 90 dni przed upływem stosownego okresu o swoim zamiarze wypowiedzenia niniejszej Umowy.
3.  Niniejsza Umowa może być zmieniona na piśmie w dowolnym czasie. Zmiany wejdą w życie zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu.
4.  Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na programy i przedsięwzięcia będące w toku.
ARTYKUŁ  9

AUTENTYCZNOŚĆ I PODPIS

Niniejsza Umowa jest sporządzona w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek rozbieżności dotyczącej ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

Sporządzono w Rijadzie dnia 8 grudnia 2013 r. w dwóch egzemplarzach.