Albania-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2007.06.04.

Monitor Polski

M.P.2008.25.245

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2007 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy gospodarczej,
sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów Republiki Albanii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

Pragnąc nadal popierać i rozwijać stosunki gospodarcze między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii,

Uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Rzeczpospolitą Polską i Republikę Albanii w dziedzinie współpracy gospodarczej,

Mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

Dążąc do umocnienia i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Albanii,

Uzgodniły, co następuje:

1.
Umawiające się Strony sprzyjać będą rozwojowi współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na zasadach równości, wzajemnych korzyści i stosownie do prawa obowiązującego w państwach Umawiających się Stron.
2.
Celem współpracy realizowanej w ramach niniejszej Umowy będzie wykorzystanie potencjału ekonomicznego dla umocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych.

Współpraca, o której mowa w artykule 1 będzie realizowana w szczególności poprzez:

1)
współdziałanie w realizacji projektów stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania w sektorach:
-
przemysłu i górnictwa,
-
nauki i techniki,
-
energii,
-
łączności,
-
transportu,
-
ochrony środowiska,
-
gospodarki morskiej,
-
architektury i budownictwa,
-
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
-
turystyki.
2)
rozwój współpracy między podmiotami gospodarczymi,
3)
współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i normalizacji oraz ochrony konsumentów,
4)
rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytorium obu państw,
5)
inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymiany specjalistów i personelu technicznego, szkoleń, udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych i przedsięwzięciach promocyjnych,
6)
współpracę gospodarczą na szczeblu regionalnym.
1.
Właściwe organy Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu i działalności przedstawicielstw i oddziałów.
2.
Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa i oddziały określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego podejmują one działalność.

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Umawiających się Stron będą dokonywać wymiany informacji w zakresie:

1)
prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, warunki dostępu towarów do rynków, w szczególności normalizację i certyfikację, ochronę własności przemysłowej, prawa autorskie i pokrewne oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania,
2)
przedsięwzięć promocyjnych sprzyjających zacieśnianiu kontaktów między podmiotami gospodarczymi działającymi w państwach Umawiających się Stron, ułatwień dotyczących udziału w międzynarodowych wystawach, targach i misjach gospodarczych oraz systemów informacji gospodarczej.
1.
Umawiające się Strony powołają Wspólną Komisję do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej "Komisją".
2.
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1)
dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej,
2)
przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,
3)
identyfikowanie problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji.
3.
Komisja składa się z sekcji polskiej i albańskiej, tworzonych na zasadzie parytetu. Przewodniczącymi narodowych sekcji Komisji będą podsekretarze stanu właściwych resortów odpowiedzialnych za gospodarkę w każdym państwie.
4.
W ramach Komisji mogą być powoływane:
1)
stałe grupy robocze do spraw współpracy w wybranych dziedzinach gospodarki,
2)
czasowo działające zespoły eksperckie dla opracowywania szczegółowych tematów współpracy gospodarczej.
5.
Komisja zbierać się będzie na posiedzenia raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Albanii.
6.
Tryb pracy Komisji określa regulamin przez nią ustanowiony.
1.
Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Albanii, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.
2.
Niniejsza Umowa nie narusza praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.
1.
Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.
2.
Niniejsza Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
3.
Na wniosek jednej z Umawiających się Stron, niniejsza Umowa może być uzupełniona i zmieniona w formie pisemnej za obopólną zgodą.
4.
Niniejsza Umowa może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim przypadku utraci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, albańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W przypadku rozbieżności w interpretacji Umowy, za rozstrzygający uważa się tekst angielski.