Monitor Polski

M.P.2019.905

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 83
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Sportu do roku 2020

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Przyjmuje się aktualizację "Programu Rozwoju Sportu do roku 2020", zwaną dalej "Programem", która stanowi załącznik do uchwały.
§  2.  Koordynowanie i nadzorowanie Programu powierza się ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej.
§  3.  Traci moc uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Sportu do roku 2020" (M.P. poz. 989).
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Ministerstwo

Sportu i Turystyki

PRS 2020 Program Rozwoju Sportu do roku 2020

AKTUALIZACJA

Warszawa, 2019 r.

grafika