30. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej. - M.P.2021.335 - OpenLEX

30. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej.

Monitor Polski

M.P.2021.335

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 kwietnia 2021 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 marca 2021 r.
w związku z 30. rocznicą powstania Grupy Wyszehradzkiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i głęboką wdzięczność za fundamentalny akt polityczny, jakim było zainaugurowanie współpracy Grupy Wyszehradzkiej 15 lutego 1991 r. Przed 30 laty prezydenci Polski i Czechosłowacji Lech Wałęsa i Václav Havel oraz premier Węgier József Antall odbyli historyczne spotkanie w Wyszehradzie, które dało początek regionalnej współpracy państw Europy Środkowej na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju oraz integracji europejskiej i euroatlantyckiej.

Nasze wspólne wysiłki zaowocowały przystąpieniem do Paktu Północnoatlantyckiego Polski, Czech i Węgier w 1999 r. oraz Słowacji w 2004 r. W tym samym 2004 r. sukcesem zakończyły się zabiegi naszych państw o akcesję do Unii Europejskiej. Realizacja tych strategicznych celów potwierdziła efektywność podejmowanych wspólnie działań, nasuwając refleksję, że państwa Grupy Wyszehradzkiej powinny działać w ramach UE i NATO jako wspólnota regionalna bliskich sobie sąsiadów i przyjaciół.

Wkrótce mogliśmy dowieść, że nasze członkostwo w tych strukturach wiąże się z ich aktywnym współkształtowaniem. Nasz udział w dyskusji nad problemami bezpieczeństwa doprowadził do decyzji o utworzeniu wschodniej flanki NATO, a aktywność na forum UE - m.in. w kwestiach przyszłości UE, jej rozszerzenia, polityki sąsiedztwa, polityki migracyjnej czy też w dyskusjach nad kształtem polityki spójności w ramach wieloletnich ram finansowych - pozwoliła chronić interesy Europy Środkowej.

Szczególne znaczenie dla pogłębiania współpracy regionalnej ma wymiar parlamentarny Grupy Wyszehradzkiej. Niepodważalny status osiągnęły spotkania przewodniczących parlamentów państw V4, w których nierzadko uczestniczą partnerzy z innych państw UE. Ważne miejsce zajmuje współpraca w ramach komisji branżowych oraz parlamentarnego zespołu szybkiego reagowania w sprawach kontrolowania zasady pomocniczości.

Z perspektywy trzech dekad doceniamy siłę naszej wspólnoty, dzięki której zyskaliśmy ochronę regionalnych interesów i międzynarodowe uznanie. Nasza współpraca stanowi połączenie wysiłków historycznie i mentalnie bliskich narodów, w przeszłości podobnie ciężko doświadczonych i mających zbliżone wizje i programy własnego rozwoju.

W 30. rocznicę inauguracji współpracy wyszehradzkiej wyrażamy najwyższy szacunek dla dokonań naszych państw, społeczeństw i parlamentów oraz deklarujemy kontynuację działań na rzecz integracji i rozwoju naszej wspólnoty.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".