Monitor Polski

M.P.1947.91.611

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lipca 1947 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 20 kwietnia 1947 r.
wydane w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania i Ministrem Skarbu.

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3.I.1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 32) zarządzam co następuje:
§  1. Tworzy się przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Morskich".
§  2. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest budownictwo morskie, portowe, inżynieryjno-wodne oraz wszelkie roboty inżynieryjne z tym związane. Przedsiębiorstwo będzie prowadzone na zasadach handlowych.
§  3. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Gdańsk.
§  4. Władzami przedsiębiorstwa są: Dyrekcja i Rada Nadzoru Społecznego.
§  5. Dyrekcja składa się z Dyrektora i zastępcy dyrektora dla spraw finansowych, mianowanych i odwoływanych przez Ministra Żeglugi. Dyrekcja reprezentuje przedsiębiorstwo na zewnątrz. Do zobowiązywania przedsiębiorstwa i składania oświadczeń w jego imieniu potrzebne są podpisy obu członków Dyrekcji.
§  6. Rada Nadzoru Społecznego działać będzie w składzie i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym do p. 3 art. 10 powołanego dekretu.
§  7. Przedsiębiorstwu zostaje przekazany majątek skarbowy przez Biuro Odbudowy Portów i Główny Urząd Morski protokółem zdawczo-odbiorczym przy udziale Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej dla Wybrzeża przy Ministerstwie Żeglugi w terminie 2-miesięcznym od daty niniejszego zarządzenia.
§  8. Statut przedsiębiorstwu nada Minister Żeglugi w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania w terminie 3-miesięcznym od daty niniejszego zarządzenia.