Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.8.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 stycznia 2002 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie kandydackiej.

Na podstawie art. 153 ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki zwrotu kosztów podróży funkcjonariuszowi Straży Granicznej w służbie kandydackiej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", z uwzględnieniem:
1) rodzajów środków transportu, którymi przejazd uprawnia do zwrotu kosztów podróży,
2) podstawy obliczania należności z tytułu podróży oraz terminów wypłaty tych należności.
§  2. 
1.  Funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów podróży na trasie od stałego miejsca pełnienia służby do miejscowości stanowiącej cel podróży i z powrotem publicznym transportem zbiorowym wykonywanym przez:
1) spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna",
2) przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej, jeżeli brak jest połączenia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy przejazd autobusem nie jest droższy.
2.  Zwrot kosztów podróży przysługuje funkcjonariuszowi w przypadku:
1) odbycia podróży służbowej,
2) udzielenia urlopu okolicznościowego lub zdrowotnego,
3) odwołania z urlopu wypoczynkowego.
3.  Cel podróży oraz rodzaj i klasę środka transportu właściwego do odbycia podróży określa przełożony.
§  3. 
1.  Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem kolejowym przysługuje w wysokości ceny biletu drugiej klasy pociągu pospiesznego lub osobowego.
2.  Zwrot kosztów podróży odbywanej transportem autobusowym przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
3.  Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2, następuje z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza uprawnień, w tym wykupionych, do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.
4.  Zwrot kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, obejmuje jedynie zwrot kosztów przejazdu, na podstawie ceny biletu środka transportu, wraz z ceną biletu dodatkowego na miejsce zarezerwowane.
§  4. 
1.  Komórki finansowe jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, właściwe dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza, mogą udzielać na jego wniosek zaliczek na koszty podróży.
2.  Funkcjonariusz rozlicza koszty podróży oraz pobrane zaliczki w terminie 14 dni od dnia powrotu z podróży.
3.  Wypłata należności z tytułu zwrotu kosztów podróży następuje w terminie 14 dni od dnia rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, w wysokości udokumentowanej załączonymi biletami. W przypadku nieprzedłożenia biletów zwrot kosztów podróży następuje na podstawie cen i taryf obowiązujących w dniu jej rozpoczęcia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.