Zwrot kosztów i odszkodowanie za stratę czasu dla sędziów pokoju niezawodowych w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie i Lublinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.59.430

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 czerwca 1923 r.
w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju niezawodowych w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie i Lublinie.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o uposażeniu sędziów i prokuratorów (Dz. U. R. P. № 65, poz. 436) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:
Sędziowie pokoju niezawodowi, pełniący swe obowiązki honorowo, otrzymują tytułem zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu ryczałt miesięczny w kwocie 400.000 mk.
Wyplata powyższego ryczałtu następuje miesięcznie zdołu i tylko na żądanie sędziego pokoju.
Za podróże służbowe otrzymują sędziowie pokoju niezawodowi djety i zwrot kosztów podróży wedle ogólnych przepisów o kosztach podróży i djetach, dotyczących sędziów I grupy.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie i Lublinie, z wyłączeniem okręgu Sądu Okręgowego w Łucku, poczynając od dn. 1 kwietnia 1923 r.