Zwrot cła przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.58.373

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 lipca 1935 r.
w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu da przy wywozie zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 610) zarządza się co następuje:
Przy wywozie zagranicę standaryzowanych-zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu, wytworzonych w kraju, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wytwarzania tych towarów nawozy, materjały pomocnicze, narzędzia i maszyny, według następujących norm:
1)za 100 kg pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa i gryki (tatarki5.-
2)za 100 kg grochu (poz. tar. celnej przywozowej 9), fasoli, bobu, soczewicy, wyki, peluszki, bobiku oraz mieszanek - wyki i peluszki z owsem lub jęczmieniem"5.-
3)za 100 kg nasion oleistych:
a) rzepaku, rzepiku, gorczycy i maku"5.-
b) lnu."8.-
c) konopi"6.-
4)za 100 kg mąki: pszennej, żytniej, jęczmiennej, wykazującej po spaleniu:
a) do 0,8% popiołu"9.-
b) powyżej 0,8% do 2,5% popiołu."7.-
c) powyżej 2,5% do 3,6% popiołu"4.-
5)za 100 kg kaszy jęczmiennej (poz. tar. celnej przywozowej 28 p. 2)"9.-
6)za 100 kg kaszy gryczanej (poz. tar. celnej przywozowej 28 p. 3)"9.-
7)za 100 kg kaszy owsianej i płatków owsianych (poz. tar. celnej przywozowej 28 p. 5 i 227"8.-
8)za 100 kg grochu polerowanego również w połówkach (poz. tar. celnej przywozowej 29)7.-
9)za 100 kg słodu (poz. tar. celnej przywozowej 35)"3.-

Warunkiem przyznania zwrotu cła, zgodnie z postanowieniami ustępu 1 paragrafu niniejszego, jest uzyskanie w tym celu przez stronę zaświadczenia eksportowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Podana w ustępie pierwszym paragrafu niniejszego waga towaru obejmuje również wagę ewentualnego bezpośredniego opakowania.

Przewidziany § 1 rozporządzenia niniejszego zwrot cła nie ma zastosowania przy wywozie pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, gryki (tatarki), grochu, fasoli, bobu, soczewicy, wyki, peluszki, bobiku, mieszanek - wyki i peluszki z owsem lub jęczmieniem, nasion: rzepaku, rzepiku, gorczycy, maku, lnu i konopi, wyprodukowanych w polskiej części Górnego Śląska a wywożonych do niemieckiej części Górnego Śląska w myśl postanowień art. 218 polsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 371).
Do odprawy wywozowej za zwrotem cła towarów, wymienionych w § 1 rozporządzenia niniejszego, są uprawnione wszystkie urzędy celne, kolejowe, morskie oraz rzeczne, położone na polskim obszarze celnym.
Na dowód przyznania zwrotu cła urząd celny, dokonywający odprawy wywozowej, wystawi kwit wywozowy na podstawie wymienionego w § 1 zaświadczenia eksportowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu i po stwierdzeniu wywozu towaru zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w ciągu miesiąca od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu' cła. Do wypłaty tegoż upoważnione są urzędy celne w Warszawie, Poznaniu i Lwowie.
Wykaz organizacyj eksportowych, uprawnionych do otrzymywania i wydawania zaświadczeń eksportowych, wystawianych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu (§ 1), będzie ustalał Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i ogłaszał w dzienniku urzędowym "Monitor Polski".
Postępowanie związane z przyznawaniem zwrotów ceł przy wywozie wymienionych w § 1, zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu ustali Minister Skarbu w drodze rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 1935 r. i obowiązuje do odwołania z tem, że rozporządzenie odwołujące zostanie ogłoszone przynajmniej na trzy miesiące przed terminem wejścia jego w życie.

Z wejściem w życie rozporządzenia niniejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu (Dz. U. R. P. Nr. 96, poz. 882) w brzmieniu rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 238).

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1935 r. (Dz.U.35.95.597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1936 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1936 r. (Dz.U.36.47.345) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1936 r.