Zwoływanie, przewodniczenie i uczestnictwo osób wojskowych w zgromadzeniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.48.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 25 kwietnia 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zwoływania, przewodniczenia i uczestnictwa osób wojskowych w zgromadzeniach.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o zgromadzeniach (Dz. U. R. P. Nr. 48, poz. 450) zarządza się co następuje:
Osoby wojskowe w służbie czynnej i w stanie nieczynnym, z wyjątkiem piastujących mandat do Sejmu lub Senatu, tudzież sprawujących urząd ministra względnie podsekretarza stanu innego resortu niż Ministerstwa Spraw Wojskowych, lub wojewody, nie mogą zwoływać, przewodniczyć ani uczestniczyć w zgromadzeniach wymienionych w art. 2 wyżej powołanej ustawy.
Osoby wojskowe w stanie spoczynku, osoby wojskowe piastujące mandat do Sejmu lub Senatu, osoby wojskowe sprawujące urząd ministra względnie podsekretarza stanu innego resortu niż Ministerstwa Spraw Wojskowych, lub wojewody, tudzież oficerowie rezerwy i pospolitego ruszenia, nie mogą przewodniczyć ani uczestniczyć w zgromadzeniach wymienionych w art. 2 wyżej powołanej ustawy, jeżeli występują w mundurze wojskowym.
Osoby wyszczególnione w § 1 nie mogą zwoływać, przewodniczyć ani uczestniczyć w zebraniach wymienionych w pkt. a) art. 18 wyżej powołanej ustawy.

Odnosi się to również do osób wyszczególnionych w § 2, jeżeli występują w mundurze wojskowym.

Osoby wyszczególnione w § 1 mogą zwoływać, przewodniczyć i uczestniczyć w zebraniach (pkt. b. art. 18 wyżej powołanej ustawy) członków tych legalnie istniejących zrzeszeń, do których mogą należeć na podstawie uprzednio wydanego zezwolenia właściwych władz wojskowych.
Osoby wyszczególnione w § 1 mogą zwoływać, przewodniczyć i uczestniczyć w zjazdach (art. 21 - 23 wyżej powołanej ustawy) tylko za zezwoleniem Ministra Spraw Wojskowych.

Zezwolenie powyższe nie zwalnia od obowiązku dopełnienia innych formalności przepisanych w art. 22 i 23 wyżej powołanej ustawy.

Postanowienia § 5 odnoszą się również do osób wyszczególnionych w § 2, jeżeli występują w mundurze wojskowym, z tą zmianą, że o ile idzie o zjazdy krajowe - powołanym do udzielania zezwoleń jest dowódca okręgu korpusu.
Osoby wyszczególnione w § 1 nie mogą zwoływać, przewodniczyć ani brać udziału w zgromadzeniach przedwyborczych (art. 24 wyżej powołanej ustawy).

Ograniczenie powyższe odnosi się do osób wyszczególnionych w § 2, jeżeli występują w mundurze wojskowym.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.