Zwolnienie od obowiązku ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m.st. Warszawy budowli fabrycznych, obciążonych pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.41.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 maja 1929 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zwolnienia od obowiązku ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy budowli fabrycznych, obciążonych pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia budowli w m. st. Warszawie i o Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 983) zarządza się co następuje:
Budowle fabryczne w rozumieniu art. 4 ust. 4 powyższego rozporządzenia położone na obszarze m. st. Warszawy i obciążone pożyczkami Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego, a których właściciele uczynili zadość postanowieniom §§ 4 i 5 niniejszego rozporządzenia, zwalnia się od obowiązku ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy do wysokości sum, w jakich te budowle ze względu na bezpieczeństwo udzielonych pożyczek muszą być ubezpieczone na zasadzie przepisów Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.
Wyłączenie z przymusu ubezpieczenia budowli fabrycznych w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy rozpoczyna się od godziny 12 w południe dnia, w którym uskuteczniono wypłatę pożyczki, udzielonej pod zastaw budowli przez Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego i trwa do końca roku kalendarzowego, w którym pożyczka zostanie całkowicie spłacona względnie do terminu wskazanego w § 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
W miarę spłaty pożyczki i zmniejszania się sumy ubezpieczenia, w jakiej budowle fabryczne w myśl przepisów Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego winny być ubezpieczone ze względu na bezpieczeństwo niespłaconej części pożyczki zwiększa się w odpowiednim stosunku od najbliższego roku kalendarzowego suma ubezpieczenia tych budowli w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy.
Celem przeprowadzenia formalności wyłączenia z pod przymusu ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy i otrzymania składki przypadającej do zwrotu właściciel budowli obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
a)
zaświadczenie Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego stwierdzające wysokość udzielonej pożyczki, sposób jej spłaty oraz sumę ubezpieczenia w jakiej budowla w myśl przepisów tego Towarzystwa musi być ubezpieczona ze względu na bezpieczeństwo udzielonej pożyczki;
b)
wyciąg hipoteczny, stwierdzający, że udzielona przez Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego pożyczka została hipotecznie zabezpieczona na budowli;
c)
odpis dowodu ubezpieczeniowego stwierdzającego, że budowla została ubezpieczona w innym zakładzie ubezpieczeń dopuszczonym do działalności w Polsce na sumę podaną w zaświadczeniu Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Na zasadzie tych dokumentów Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy zmniejsza w odpowiednim stosunku sumę ubezpieczenia budowli i zwraca właścicielowi budowli składkę od dnia wyłączenia budowli z pod przymusu ubezpieczenia do terminu do którego została opłacona.

Przez czas trwania wyłączenia budowli z pod przymusu ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy właściciel budowli obowiązany jest w ciągu grudnia każdego roku przedstawić temu Zakładowi:
a)
zaświadczenie Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego na jaką sumę ubezpieczenia w myśl przepisów Towarzystwa winna być budowla ubezpieczona w następnym roku kalendarzowym ze względu na bezpieczeństwo niespłaconej pożyczki,
b)
odpis dowodu ubezpieczeniowego stwierdzającego, że wyłączona budowla została na tę sumę ubezpieczona do końca następnego roku kalendarzowego w innym zakładzie ubezpieczeń dopuszczonym do działalności w Polsce.

Jeżeli właściciel budowli nie zastosował się do powyższego, to z końcem roku ustaje wyłączenie budowli z pod przymusu ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy i Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych m. st. Warszawy od 1 stycznia roku następnego ubezpiecza budowle w całkowitej sumie oszacowania.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.