Art. 3. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  3.

Przy wyborach do Synodu Nadzwyczajnego głosują w połączonych organach gminy kościelne tudzież biorą udział w komisjach wyborczych członkowie gminnej rady kościelnej i reprezentacji gminnej.

O ile w połączonych organach gminy kościelnej większość członków nie posiada obywatelstwa polskiego, Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu zarządza nowe wybory do tych organów zgodnie z §§ 34 - 45 ordynacji o gminach kościelnych i synodach, przyczem wybrani mogą być jedynie obywatele polscy. O zarządzeniu wyborów należy zawiadomić właściwego wojewodę.