Zwinięcie, utworzenie i przemianowanie katedr i oddziałów w szkołach akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.32.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY
z dnia 17 czerwca 1948 r.
w sprawie zwinięcia, utworzenia i przemianowania katedr i oddziałów w szkołach akademickich.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządzam, co następuje:
W Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym zwija się katedrę aerodynamiki wraz z połączonym z nią zakładem naukowym.
W Politechnice Warszawskiej:
1)
na Wydziale Mechanicznym przemianowuje się katedrę geometrii wykreślnej wraz z połączonym z nią zakładem naukowym na katedrę matematyki stosowanej i tworzy się katedry: a) silników lotniczych i b) technologii lotniczej wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi;
2)
na Wydziale Inżynierii zwija się oddział dróg i mostów i tworzy się oddziały: a) budowy mostów i b) komunikacji.
W Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie:
1)
na Wydziale Humanistycznym przemianowuje się katedrę sanskrytu i filologii indyjskiej wraz z połączonym z nią zakładem naukowym na katedrę językoznawstwa ogólnego oraz tworzy się katedrę historii ruchów społecznych wraz z połączonym z nią zakładem naukowym;
2)
na Wydziale Lekarskim przemianowuje się I klinikę chirurgiczną na klinikę chirurgiczną im. prof. dr Maksymiliana Rutkowskiego;
3)
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym przemianowuje się zakład anatomii porównawczej na Zakład Anatomii Porównawczej im. prof. dr Henryka Hoyera;
4)
na Wydziale Prawa zwija się katedrę prawa rzymskiego II wraz z połączonym z nią zakładem naukowym.
W Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym przemianowuje się:
a)
katedrę anatomii porównawczej wraz z połączonym z nią zakładem naukowym na katedrę zoologii ogólnej,
b)
katedrę zoologii systematycznej i morfologii wraz z połączonym z nią zakładem naukowym na katedrę zoologii systematycznej.
W Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym przemianowuje się:
a)
katedrę matematyki stosowanej na katedrę matematyki III,
b)
katedrę fizyki teoretycznej II na katedrę fizyki eksperymentalnej II.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.