Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.286

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonym w Mikulovie dnia 26 września 2014 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395, z 2011 r. poz. 676 oraz z 2019 r. poz. 109) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 5 listopada 2015 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonym w Mikulovie dnia 26 września 2014 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 protokołu, w związku z art. 21 ust. 3 Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. 1 , protokół wchodzi w życie dnia 14 stycznia 2019 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że protokół wchodzi w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Serbii, Republiki Słowackiej oraz Ukrainy.

1 Tekst Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2007 r. poz. 634.