§ 11. - Zwalczanie raka ziemniaczanego. - Dz.U.1939.47.301 - OpenLEX

§ 11. - Zwalczanie raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.47.301

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1939 r.
§  11.
(1)
Na gruntach zarażonych lub zagrożonych rakiem ziemniaczanym nie wolno uprawiać ziemniaków, z wyjątkiem odmian uznanych przez Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego za odporne na raka ziemniaczanego.
(2)
W przypadkach, gdy na gruntach zarażonych lub zagrożonych uprawa pewnych roślin, mogących być rozsadnikiem raka ziemniaczanego, grozi niebezpieczeństwem utrzymywania się lub szerzenia się raka ziemniaczanego, starosta może - na podstawie i z powołaniem się na wskazania stacji ochrony roślin izby rolniczej - zabronić uprawy tych roślin, nie wyłączając ziemniaków odmian uznanych za odporne na raka ziemniaczanego.
(3)
Starosta może nadto - na podstawie i z powołaniem się na wskazania stacji ochrony roślin izby rolniczej:
1)
zabronić niektórych sposobów postępowania z roślinami, których uprawa dozwolona jest na gruncie zarażonym lub zagrożonym rakiem ziemniaczanym, oraz niektórych sposobów użytkowania tych roślin;
2)
nakazać usunięcie z gruntu zarażonego lub zagrożonego rakiem ziemniaczanym albo zniszczenie roślin lub ich części, jeżeli rośliny te były zasadzone wbrew zakazowi, a uprawa ich grozi szczególnym niebezpieczeństwem utrzymywania się lub szerzenia się raka ziemniaczanego;
3)
nakazać stosowanie urządzeń (ogrodzeń, przekopów, tablic ostrzegawczych itp.), mających na celu zapobieganie przenoszeniu przez ludzi i zwierzęta domowe zarazków raka ziemniaczanego z ziemią pochodzącą z gruntu zarażonego.