Rozdział 3 - Nadzór nad zrzeszeniami. - Zrzeszenia prywatnych właścicieli domów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1965 r.

Rozdział  3.

Nadzór nad zrzeszeniami.

§  15.
1.
Organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad zrzeszeniami istniejącymi na terenie działania danej rady narodowej.
2.
Z tytułu sprawowanego nadzoru organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej przeprowadza kontrole działalności zrzeszeń. Kontrole te przeprowadzane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w ciągu roku.
3.
Z dokonanych czynności kontrolnych powinien być sporządzony protokół i w miarę potrzeby wydane zalecenia pokontrolne. Zrzeszenia powinny złożyć na piśmie organowi, który przeprowadził kontrolę, sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych.
4.
W przeprowadzaniu kontroli mogą brać udział w miarę potrzeby organy kontrolno-rewizyjne prezydium właściwej rady narodowej.