Rozdział 2 - Organy zrzeszeń. - Zrzeszenia prywatnych właścicieli domów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1965 r.

Rozdział  2.

Organy zrzeszeń.

§  10.
Organami zrzeszeń są:
1)
walne zgromadzenie,
2)
zarząd,
3)
komisja rewizyjna.
§  11.
1.
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem zrzeszenia. Do udziału w walnym zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy członkowie zrzeszenia.
2.
O ile zrzeszenie właścicieli nieruchomości obejmuje ponad 500 członków, w walnym zgromadzeniu biorą udział delegaci wybrani przez członków w ilości jednego delegata na dziesięciu członków. Tryb wyboru delegatów określa statut.
§  12.
1.
Zarząd kieruje działalnością zrzeszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2.
Zarząd zrzeszenia osiedlowego składa się z 3-7 członków wybranych przez walne zgromadzenie.
3.
Zarząd zrzeszenia właścicieli nieruchomości składa się z 5-9 osób wybranych przez walne zgromadzenie.
§  13.
1.
Komisja rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność zarządu oraz czuwa nad właściwym wykonywaniem przez zrzeszenie jego zadań statutowych.
2.
Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez walne zgromadzenie.
§  14.
Szczegółowy zakres zadań organów wymienionych w § 10 określa statut.