Rozdział 2 - Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów - Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.148.719

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1997 r.

Rozdział  2

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów

§  18. 
Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają przychody:
1)
rolników prowadzących gospodarstwo rolne:
a)
ze sprzedaży piasku, żwiru, kamieni, gliny, glinki, torfu i innych materiałów wydobywanych z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
b)
z usług świadczonych osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie przewozu mleka do punktów skupu, zrywki i wywozu drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozu uczniów do szkół,
c)
z usług o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczonych na rzecz kół łowieckich,
2)
osób fizycznych z tytułu świadczenia usług hotelarskich, polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, w tym również takich usług połączonych z wydawaniem posiłków, jeżeli łączna liczba pokoi, w tym w domkach turystycznych, nie przekracza dwunastu,
3)
osób fizycznych z działalności gospodarczej w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej, wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli:
a)
sprzedają wytwarzane przez siebie wyroby lub świadczą usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej wyłącznie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących podmiotami gospodarczymi,
b) 13
 ze sprzedaży wyrobów lub świadczenia usług osiągają przychody w kwocie nie przekraczającej 28 600 zł rocznie,
c)
założą książkę zamówień.
§  19. 
1. 
Wytwórczością ludową i artystyczną, o której mowa w § 18 pkt 3, jest działalności polegająca na wytwarzaniu w sposób rękodzielniczy, w tym również przy zastosowaniu wstępnej obróbki maszynowej surowca, wyrobów wymienionych w Systematycznym wykazie wyrobów Głównego Urzędu Statystycznego w podbranży SWW: 2882, zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Na równi z usługami, o których mowa w § 18 pkt 3, traktuje się wytwarzanie wyrobów o charakterze ludowym i artystycznym z materiałów powierzonych oraz naprawę tych wyrobów.
§  20. 
Zryczałtowany podatek dochodowy wynosi:
1)
6,0% przychodów określonych w § 18 pkt 1 lit. a),
2)
9,5% przychodów określonych w § 18 pkt 1 lit. b) i c),
3)
3,3% przychodów określonych w § 18 pkt 2,
4)
od przychodów określonych w § 18 pkt 3:
a)
6,0% przychodów ze sprzedaży,
b)
9,5% przychodów ze świadczenia usług.
§  21. 
1. 
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące podmiotami gospodarczymi, zwane dalej "płatnikami", na których rzecz jest wykonywana działalność wymieniona w § 18, są zobowiązane do obliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego przy każdorazowej wypłacie należności.
2. 
Płatnicy nie są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, jeżeli podatnik przed pierwszą wpłatą należności w roku podatkowym zawiadomi, że:
1)
nie spełnia warunków do opodatkowania w formie ryczałtu, lub
2)
zrzekł się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy.
3.  14
 Do podatników, o których mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 4 i 17.
§  22. 
1. 
Płatnicy przekazują kwoty pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty należności - na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla siedziby płatnika.
2. 
W terminie, o którym mowa w ust. 1, płatnicy są obowiązani przesłać właściwym urzędom skarbowym:
1)
o których mowa w § 18 pkt 1 i 2 - zbiorcze deklaracje, według ustalonego wzoru,
2)
o których mowa w § 18 pkt 3 - imienne informacje, według ustalonego wzoru.
3. 
W terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom określonym w § 18 pkt 3 oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości przychodu i pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym, sporządzone według ustalonego wzoru.
§  23. 
1. 
Podatnik jest obowiązany zbroszurować książkę zamówień , o której mowa w § 18 pkt 3 lit. c), i kolejno ponumerować jej karty. W książce zamówień dokonuje się następujących zapisów: liczba porządkowa, nazwa i adres płatnika, data wystawienia rachunku, kwota należna za wykonane świadczenia, rodzaj świadczenia (sprzedaż wyrobów usług), stawka i kwota ryczałtu, kwota wypłaty netto oraz rodzaj, numer i data dowodu wypłaty, podpis osoby upoważnionej przez płatnika.
2. 
Zapisów w książce zamówień, o której mowa w ust. 1, dokonuje płatnik każdorazowo przy złożeniu rachunku przez podatnika i przy każdej wypłacie należności.
§  24. 
1.  15
 Jeżeli podatnik wykonuje działalność, o której mowa w § 18 pkt 1 i 2, na rzecz osób fizycznych nie będących podmiotami gospodarczymi, jest obowiązany prowadzić ewidencję przychodu, o której mowa w § 7; przepis § 9 stosuje się odpowiednio.
2. 
W razie nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji przychodu podatnik traci prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od początku roku podatkowego, w którym podatnik nie prowadził ewidencji lub którego dotyczy stwierdzona nierzetelność.
3. 
Do podatników, o których mowa w ust. 1, przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.
§  25. 
1. 
W razie utraty warunków do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, podatnicy, o których mowa w § 18 pkt 1 i 2 oraz w § 24 ust. 2, są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków. Za podstawę ustalenia podatku na ogólnych zasadach przyjmuje się dochód osiągnięty od dnia utraty warunków do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
2. 
W razie utraty warunków do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przez podatników, o których mowa w § 18 pkt 3, obowiązek opłacania podatku na ogólnych zasadach następuje od dnia utraty warunków. Za podstawę ustalenia podatku na ogólnych zasadach przyjmuje się dochód od początku roku podatkowego, z tym że pobrana kwota zryczałtowanego podatku dochodowego jest zaliczana na poczet podatku dochodowego obliczonego na ogólnych zasadach.
3. 
Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązani założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów od dnia utraty warunków do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego. Przepisy § 17 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
§  26. 
Dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2, nie łączy się z innymi dochodami.
§  27. 
1. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (Dz. U. Nr 140, poz. 786 i z 1995 r. Nr 9, poz. 43), z tym że przepisy § 13 mają zastosowanie do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 1995.
2. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 63, poz. 318 i z 1994 r. Nr 126, poz. 621).
§  28. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r., z tym że przepisy § 9 stosuje się także do postępowań wszczętych, lecz nie zakończonych przed tym dniem decyzją ostateczną, oraz przy kontroli ewidencji prowadzonych przez podatnika w latach poprzedzających wejście w życie rozporządzenia.
13 § 18 pkt 3 lit. b):

- zmieniona przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1996 r. (Dz.U.96.157.804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1997 r. (Dz.U.97.143.960) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 grudnia 1997 r., z tym że ma zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1998 r.

14 § 21 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1996 r. (Dz.U.96.157.804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
15 § 24 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 marca 1996 r. (Dz.U.96.35.153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1996 r. (Dz.U.96.157.804) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.