Zryczałtowanie podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.63.318

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 sierpnia 1992 r.
w sprawie zryczałtowania podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 53, poz. 251) zarządza się, co następuje:
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu podlegają przychody:
1)
rolników prowadzących gospodarstwo rolne:
a)
ze sprzedaży piasku, żwiru, kamieni, gliny, glinki, torfu i innych minerałów wydobywanych z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
b)
z usług świadczonych osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie przewozu mleka do punktów skupu, zrywki i wywozu z lasu drewna do punktów przeładunkowych oraz przewozu uczniów do szkół,
2)
osób fizycznych z tytułu usług hotelarskich, polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, jeżeli łączna liczba pokoi, w tym w domkach turystycznych, nie przekracza dziewięciu,
3)
osób fizycznych z działalności gospodarczej w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej, wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli:
a)
sprzedają wytwarzane przez siebie wyroby lub świadczą usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej wyłącznie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących podmiotami gospodarczymi,
b) 1
ze sprzedaży wyrobów lub świadczenia usług osiągają przychody w kwocie nie przekraczającej 12.000 zł rocznie,
c)
założą książkę zamówień.
1.
Wytwórczością ludową i artystyczną, o której mowa w § 1 pkt 3, jest działalność polegająca na wytwarzaniu w sposób rękodzielniczy, w tym również przy zastosowaniu wstępnej obróbki maszynowej surowca, wyrobów wymienionych w Systematycznym wykazie wyrobów Głównego Urzędu Statystycznego w podbranży SWW: 2882, zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia.
2.
Za usługi, o których mowa w § 1 pkt 3, uważa się wytwarzanie wyrobów o charakterze ludowym i artystycznym z materiałów powierzonych oraz naprawę tych wyrobów.
Zryczałtowany podatek dochodowy wynosi:
1)
10% przychodów określonych w § 1 pkt 1 i 2,
2)
od przychodów określonych w § 1 pkt 3:
a)
7% przychodów ze sprzedaży wyrobów,
b)
10% przychodów ze świadczenia usług.
1.
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące podmiotami gospodarczymi, zwane dalej "płatnikami", na których rzecz jest wykonywana działalność wymieniona w § 1, są zobowiązane do obliczania i poboru zryczałtowanego podatku przy każdorazowej wypłacie należności.
2.
Przy wypłacie należności płatnik powinien pobrać od podatnika pisemne oświadczenie, że podatnik spełnia warunki do opodatkowania w formie ryczałtu.
1.
Pobrane kwoty podatku płatnicy są obowiązani przekazywać na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty należności.
2.
Płatnik jest obowiązany w terminie do dnia 31 marca następującego po roku podatkowym sporządzić w dwóch egzemplarzach według ustalonego wzoru informację wskazującą wysokość przychodów uzyskanych przez podatnika oraz należnego i pobranego podatku. Jeden egzemplarz informacji płatnik przekazuje w terminie do dnia 15 kwietnia urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.
1.
W książce zamówień, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. c), powinny być dokonane następujące zapisy: liczba porządkowa, nazwa i adres płatnika, data wystawienia rachunku, kwota należna za wykonane świadczenia, rodzaj świadczenia (sprzedaż wyrobów, usług), stawka i kwota ryczałtu, kwota wypłaty netto oraz rodzaj, numer i data dowodu wypłaty, podpis osoby upoważnionej przez płatnika.
2.
Zapisów w książce zamówień, o której mowa w ust. 1, dokonuje płatnik każdorazowo przy złożeniu rachunku przez podatnika i przy każdej wypłacie należności.
1.
Jeżeli działalność, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, wykonywana jest na rzecz osób fizycznych nie będących podmiotami gospodarczymi, podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przychodu oraz obliczać i odprowadzać zryczałtowany podatek dochodowy w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik otrzymał należność. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany złożyć urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru.
2.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać co najmniej: liczbę porządkową, datę i kwotę uzyskanego przychodu oraz kwotę odprowadzonego podatku.
1.
Przed rozpoczęciem zapisów książka zamówień, o której mowa w § 1 pkt 3 lit. c), oraz ewidencja przychodu, o której mowa w § 7 ust. 1, powinny być przedstawione przez podatnika do poświadczenia urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach podatku dochodowego.
2.
W razie nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji przychodu, podatnik traci prawo do zryczałtowanego opodatkowania od początku roku, w którym podatnik nie prowadził ewidencji lub którego dotyczy stwierdzona nierzetelność.
1.
W razie utraty warunków do opodatkowania w formie ryczałtu, podatnicy, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków. Za podstawę ustalenia podatku na ogólnych zasadach przyjmuje się dochód osiągnięty od dnia utraty warunków do ryczałtu.
2.
W razie utraty warunków do opodatkowania w formie ryczałtu przez podatników, o których mowa w § 1 pkt 3, obowiązek opłacania podatku na ogólnych zasadach następuje od dnia utraty warunków. Za podstawę ustalenia podatku na ogólnych zasadach przyjmuje się dochód od początku roku podatkowego, z tym że pobrana kwota ryczałtu jest zaliczana na poczet podatku dochodowego obliczonego na zasadach ogólnych.
3.
Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązani zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów od dnia utraty warunków do opłacania ryczałtu.
Dochodów opodatkowania na zasadach rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, nie łączy się z innymi dochodami.
Zaliczki na podatek dochodowy pobrane od przychodów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, oraz zryczałtowany podatek pobrany na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 12, do dnia wejścia w życie rozporządzenia stanowią należny podatek dochodowy od dochodów osiągniętych z tych źródeł przychodów.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 1989 r. w sprawie opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób prowadzących działalność w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 59, poz. 351 i z 1990 r. Nr 24, poz. 141).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b), który ma zastosowanie do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1992 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ WYROBÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO (ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE) OBJĘTYCH ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM

Lp.Symbol Systematycznego wykazu wyrobówNazwa wyrobu
12 3
12882-1 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu
- wyroby jubilerskie
- wyroby złotnicze
- wyroby grawerskie i medalierskie
- wyroby brązownicze
- wyroby kowalstwa artystycznego
- wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu pozostałe
22882-2 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki
- wyroby z gliny
- wyroby z porcelany
- wyroby z kamionki
- wyroby z fajansu
- wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki pozostałe
32882-3 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła
- wyroby ze szkła (bez kryształowego)
- wyroby ze szkła kryształowego nie oprawione
- wyroby ze szkła kryształowego oprawione
- wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła pozostałe
42882-4 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru
- meble regionalne i artystyczne z drewna, wikliny i pozostałych surowców
- wyroby bednarskie
- sprzęt gospodarstwa domowego drewniany
- galanteria z drewna
- wyroby ze słomy, rogożyny, trzciny, wikliny i łuby (bez mebli)
- galanteria papiernicza
- wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łubu oraz papieru osobno nie wymienione
52882-5 wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze
- tkaniny bawełniane i bawełnopodobne
- tkaniny wełniane i wełnopodobne
- tkaniny lniane i konopne oraz z pozostałych włókien łykowych
- tkaniny jedwabne i jedwabiopodobne
- wyroby odpasowane i chodniki
- wyroby ażurowe
- taśmy
- wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze pozostałe
62882-6 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe
- okrycia i ubiory z dzianin i tkanin
- bielizna osobista z dzianin i tkanin
- nakrycia głowy z dzianin i tkanin
- galanteria z dzianin i tkanin
- wyroby pończosznicze
- bielizna pościelowa z tkanin
- bielizna stołowa z tkanin
- wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe pozostałe
72882-7 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane
- obuwie skórzane
- obuwie tekstylne
- odzież skórzana
- odzież futrzana
- wyroby kaletnicze skórzane
- wyroby kaletnicze nieskórzane
- galanteria ze skóry
- wyroby rymarskie
- wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane pozostałe
82882-9 Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno nie wymienione
- instrumenty muzyczne
- zabawki
- obrazy, grafiki, rzeźby, militaria, witraże
- wyroby osobno nie wymienione pozostałe
1 § 1 pkt 3 lit. b) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1994 r. (Dz.U.94.126.621) zmieniającgo nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.