Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  19.

W razie nabycia w całości lub części praw majątkowych przez krewnych podatnika do trzeciego stopnia lub powinowatych do drugiego stopnia, przepis artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio również i w tym przypadku, gdy nabyte prawa majątkowe nie były przyjęte do podstawy opodatkowania.