Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  15.
1. Osoby trzecie odpowiadają za zobowiązania podatkowe podatnika w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym dekrecie.
2. Organ finansowy właściwy dla ustalania zobowiązania podatkowego ustala w odrębnej decyzji odpowiedzialność osoby trzeciej. Decyzja o odpowiedzialności powinna zawierać - poza danymi wynikającymi z przepisu o postępowaniu podatkowym - wysokość kwoty, za którą odpowiada osoba trzecia, oraz termin płatności (art. 12).
3. Odsetki (dodatek) za zwłokę w stosunku do osoby trzeciej biegną od upływu terminu, określonego w decyzji organu finansowego (ust. 2).
4. Osoba trzecia nie odpowiada za koszty egzekucyjne powstałe przed terminem określonym w ust. 2.