Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
Art.  13.
1. Od zaległości należnych od podatników (płatników) gospodarki uspołecznionej pobiera się odsetki za zwłokę, zaś od zaległości należnych od podatników (płatników) gospodarki nieuspołecznionej pobiera się dodatek za zwłokę.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do zaliczek i przedpłat na zaliczki.
3. Wysokość, zasady obliczania oraz przypadki zaniechania poboru odsetek za zwłokę określa Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
4. Wysokość, zasady obliczania oraz przypadki zaniechania poboru dodatku za zwłokę określa Minister Finansów w drodze rozporządzeń.