Zniżki celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.18.156

Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 marca 1936 r.
w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżkach celnych.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnem (Dz. U. R. P. Nr. 84. poz. 610) zarządza się co następuje:
Przy przywozie niżej wymienionych towarów pobiera się, za pozwoleniem Ministra Skarbu, cło zniżone w następującej wysokości:
Pozycja

taryfy celnej

przywozowej

Nazwa towaruCło zniżone

od 100 kg

w zł

24 z p. 4.Nasiona soi, zgłoszone do odprawy celnej ostatecznej w okresie do dnia 30 kwietnia 1936 r. - do przerobu na olej do konserw rybnych 2.-
229 p. 2.Mace, zgłoszone do odprawy celnej ostatecznej w okresie do dnia 14 kwietnia 1936 r.40.-
(1)
Gdyby towar wymieniony w § 1 został odprawiony ostatecznie za cłem normalnem przed złożeniem przez stronę podania o wydanie pozwolenia na zastosowanie cła zniżonego, Minister Skarbu może następnie wydać takie pozwolenie i zarządzić zwrot różnicy pomiędzy należnościami celnemi pobranemi a przypadającemi na zasadzie rozporządzenia niniejszego, jeżeli:
a)
tożsamość towaru została przed wydaniem do wolnego obrotu ustalona w sposób określony przepisami wykonawczemi do prawa celnego,
b)
strona złoży podanie o zastosowanie do odprawionego towaru cła zniżonego oraz o zwrot wspomnianej wyżej różnicy należności celnych; podanie takie powinno być złożone w ciągu 30 dni od ostatecznego ustalenia wyniku rewizji przez urząd celny lub, w razie wniesienia zażalenia, od doręczenia stronie orzeczenia ostatecznego w administracyjnym toku instancyj.
(2)
W przypadkach, gdy przed ostateczną odprawą celną towaru wymienionego w § 1 strona złożyła podanie o wydanie pozwolenia na zastosowanie cła zniżonego, lecz towar został odprawiony ostatecznie przed wydaniem tego pozwolenia, Minister Skarbu może zarządzić zwrot różnicy pomiędzy należnościami celnemi pobranemi a przypadającemi na zasadzie rozporządzenia niniejszego, jeżeli tożsamość towaru została przed wydaniem do wolnego obrotu ustalona w sposób określony przepisami wykonawczemi do prawa celnego i strona złoży podanie o zwrot różnicy w ciągu 30 dni od daty wydania pozwolenia.
(3)
Podania wymienione w ustępie 1 i 2 paragrafu niniejszego strona powinna złożyć wraz z kwitem celnym w urzędzie celnym, który dokonał odprawy ostatecznej. Urząd celny prześle otrzymane podanie do decyzji Ministerstwa Skarbu wraz ze sprawozdaniem i dowodami, stwierdzającemi tożsamość towaru.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.