Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.569

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 1921 r.
w sprawie zniesienia urzędu elektryfikacyjnego.

Na mocy artykułów 13, 15 i 18 dekretu o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. z r. 1918 № 1 poz. 1) zarządza się co następuje:
§  1. Urząd elektryfikacyjny Ministerstwa Przemysłu i Handlu znosi się. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 marca 1919 r. w przedmiocie organizacji i zakresu działania urzędu elektryfikacyjnego (Monitor Polski № 64 z 1919 r.).
§  2. Do zakresu działania Ministra Robót Publicznych przechodzą wszelkie sprawy w dziedzinie elektryfikacji i gospodarki elektrycznością, a w szczególności: studja nad wyzyskaniem naturalnych źródeł energji i projekty z zakresu elektryfikacji; studja nad elektryfikacją i nad budową i eksploatacją kolei i kolejek elektrycznych w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych; uprawnienia (koncesje) na zakłady elektryczne; kontrola nad zakładami elektrycznemi i inspekcja elektryczna; wydawanie przepisów i norm technicznych dla urządzeń elektrycznych; opiniowanie dla władz państwowych i instytucji samorządowych w sprawach, związanych z elektryfikacją i z przemysłem elektrycznym; przygotowanie projektów ustaw w powyższych sprawach, oraz współdziałanie z ministerstwami, zainteresowanemu w tych sprawach.
§  3. Sprawy, wyszczególnione w § 2, załatwiać będzie osobny wydział Ministerstwa Robót Publicznych niewłączony do żadnego departamentu.
§  4. W zakresie kompetencji Ministra Przemysłu i Handlu pozostają;
1) zarząd państwowy nad elektrowniami;
2) wykonanie ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za do starczanie energji elektrycznej (Dz. Ust. № 70 poz. 466), a w szczególności załatwianie czynności, powierzonych urzędowi elektryfikacyjnemu rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 września 1920 r. w przedmiocie wykonania rzeczonej ustawy (Dz. Ust. № 98 poz. 1653);
3) sprawy kredytów rządowych na zakup rnaterjałów elektrotechnicznych;
4) sprawy taryf celnych, dotyczących przemysłu elektrotechnicznego.
§  5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych oraz Przemysłu i Handlu.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.