Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1873

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO)

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).
§  2.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1388).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.