Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.342

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Znosi się następujące oddziały Straży Granicznej:
1) Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu,
2) Sudecki Oddział Straży Granicznej imienia Ziemi Kłodzkiej z siedzibą w Kłodzku

- utworzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 370).

§  2. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 370) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu, obejmujący województwo podkarpackie;";

2) uchyla się pkt 2;
3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Morski Oddział Straży Granicznej imienia płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku, obejmujący województwa: pomorskie, zachodniopomorskie oraz wchodzące w skład województwa warmińsko-mazurskiego: powiat elbląski, miasto na prawach powiatu Elbląg i z powiatu braniewskiego gminę Frombork, a także polskie obszary morskie określone w odrębnych przepisach;";

4) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie;";

5) uchyla się pkt 8;
6) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, obejmujący województwa: małopolskie, opolskie i śląskie;".

§  3. Śląski Oddział Straży Granicznej imienia Powstańców Śląskich z siedzibą w Raciborzu otrzymuje nazwę "Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu".
§  4. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień, których podmiotem był:
1) Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - przejmuje Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakresie swojej właściwości terytorialnej;
2) Komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej - przejmuje Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakresie swojej właściwości terytorialnej;
3) Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na obszarze części województwa zachodniopomorskiego, obejmującej powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki, miasto na prawach powiatu Szczecin oraz obszar morskich wód wewnętrznych na rzece Odrze na północ od granicy morskiego portu handlowego Szczecin do linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję "TN-C" północnego toru podejściowego do portu Trzebież i stawę "N" na wyspie Chełminek - przejmuje Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, w zakresie swojej właściwości terytorialnej.
§  5. Sprawy wszczęte i niezakończone przez:
1) Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przed dniem 1 stycznia 2014 r. - są prowadzone przez Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej;
2) Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej przed dniem 16 listopada 2013 r. - są prowadzone przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej;
3) Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzone na obszarze części województwa zachodnio-pomorskiego, obejmującej: powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki, miasto na prawach powiatu Szczecin oraz obszar morskich wód wewnętrznych na rzece Odrze na północ od granicy morskiego portu handlowego Szczecin do linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję "TN-C" północnego toru podejściowego do portu Trzebież i stawę "N" na wyspie Chełminek - przed dniem 16 października 2013 r. - są prowadzone przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, z wyjątkiem spraw związanych ze stosunkiem służbowym albo stosunkiem pracy.
§  6. W okresie od dnia 16 października 2013 r. do dnia 15 listopada 2013 r. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim obejmuje województwa: lubuskie i wielkopolskie oraz wchodzące w skład województwa dolnośląskiego powiaty: bolesławiecki i zgorzelecki.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. z wyjątkiem:
1) § 2 pkt 3, § 4 pkt 3 i § 5 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 16 października 2013 r.;
2) § 1 pkt 2, § 2 pkt 4 i 5, § 4 pkt 2 i § 5 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 16 listopada 2013 r.;
3) § 1 pkt 1, § 2 pkt 2 i 6, § 4 pkt 1 i § 5 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.