Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.115.762

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 1920 r.
w przedmiocie zniesienia I likwidacji Tymczasowego Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych.

Na podstawie ustawy z dnia 22 października 1920 r. o ratyfikacji umowy o preliminaryinym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r., (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 101, poz. 667) art. 1 tejże umowy oraz art. 15 i 19 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowe) organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. Kr. P. z 1918 r. № 1 poz. 1) Rada Ministrów zarząda, zgodnie z uchwałą swoją z dnia 18 listopada 1920 r., co następuje:
§  1. Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych, powołany do życia rozkazem Wodza Naczelnego W. P. z dnia 9 września; 1920 r., znosi się.

Wszystkie rozporządzenia tego Zarządu, tudzież rozporządzenia b. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich oraz b. Zarządu Ziem Wołynia i Frontu-Podolskiego, ogłoszone we właściwych dziennikach urzędowych, o ile nie zostały zniesione lub zmienione późniejszemi rozporządzeniami, pozostają aż do odwołania w mocy.

§  2. Minister Spraw Wewnętrznych przejmie pod bezpośredni zarząd powierzonego sobie Ministerstwa departamenty prezydjalny i administracyjny wydział gospodarczy oraz ogólną kancelarję Tymczasowego Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych, pozostałe zaś departamenty i wydziały tego zarządu przekaże innym władzom, a mianowicie:

I. Departamenty:

1) skarbowy - Ministerstwu Skarbu,
2) dóbr państwowych i lasów oraz rolnictwa - Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych,
3) przemysłu i handlu - Ministerstwu Przemysłu i Handlu,
4) aprowizacji - Ministerstwu Aprowizacji,
5) techniczny i robót publicznych - Ministerstwu Robót Publicznych,
6) oświecenia publicznego - Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

II. Wydziały:

1) opieki społecznej - Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej,
2) statystyczny - Głównemu Urzędowi Statystycznemu,
3) zdrowia publicznego - Ministerstwu Zdrowia Publicznego,
4) więzienny - Mininisterstwu Sprawiedliwości,
5) strat wojennych - Głównemu Urzędowi Likwidacyjnemu.

Równocześnie przekaże się Ministerstwom i innym władzom naczelnym, w porozumieniu z niemi, cały personel rzeczonych departamentów i wydziałów, zarówno już pracujący - jak angażowany przez Szefa b. Zarządu, lecz jeszcze niepracujący.

Porozumienie to powinno być uskutecznione do 1-go grudnia 1920 r.

§  3. Minister Spraw Wewnętrznych ureguluje wszelkie zobowiązania wobec personelu b. Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych do chwili przejęcia go przez władze, wskazane w § 2, tudzież wobec personelu nie-przejętego przez te władze.
§  4. Przekazanie inwentarza władzom, wskazanym w § 2, powinno być uskutecznione na podstawie szczegółowych spisów i protokułów.

Przedmioty, podlegające przekazaniu, powinny być uprzednio oszacowane albo na podstawie rachunków, posiadanych przez Szefa b. Zarządu, albo na podstawie norm lub cen, ustalonych przy przyjęciu tych przedmiotów przez Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych od Komisji Likwidacyjnych b. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich i b. Zarządu Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego.

§  5. Minister Spraw Wewnętrznych dopełni podziału sum, obciążających poszczególne departamenty i wydziały Tymczasowego Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych oraz podległe temuż instytucje i urzędy, celem rozrachunku z właściwemi władzami. Szczegółowe wykazy tych sum służyć będą za podstawę do wyliczenia się z awansu w wysokości 25.000.000 marek polskich, danego do dyspozycji Szefa b. Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych.
§  6. Władze, wskazane w § 2, przejmą na swój rachunek awanse, wydane departamentom i wydziałom Tymczasowego Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych oraz podległych temuż urzędom; po dopełnieniu zaś potrzebnych rozrachunków z właściwemi urzędami złożą ostateczne sprawozdanie z awansów Ministrowi Skarbu.
§  7. Inwentarz, a w szczególności akta i dokumenty b. Zarządów Cywilnych Ziem Wschodnich oraz Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego, potrzebne do funkcjonowania urzędów, przekażą Komisje Likwidacyjne tych zarządów władzom, wskazanym w § 2.

Przejęcia inwentarza oraz jego podziału dokona Komisja Międzyministerjalna, której skład wyznaczy Prezydent Ministrów w porozumieniu z interesowanemi władzami.

§  8. Na pokrycie wydatków, związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia, w szczególności zaś na cele, wskazane w § 3, otwiera się kredyt, którego wysokość ustali Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
§  9. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z interesowanymi Ministrami. Czynności, związane z wykonaniem niniejszego rozporządzenia, Minister Spraw Wewnętrznych może przekazać Szefowi b. Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych.
§  10. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.